Enar gibi täk görnerin
Içim pikir däne-däne
Öñ ýanymda bolanlaryñ
Bugün köpüsi bigäne

Dert etmerin şükür,oñat
Köp ýykyldym,özüm turdum
Bökdençlerden käte ýadap
Hyýalda kän arzuw gurdum

Ýakynlamyñ bar ýerinde
Başym dikdir,dertler uzak
Durmuş atly ýola düşüp
Bagtdan çatma gursam boljak!

Söýülmek-Bagt.Söýgi gözel
(Oña duşup göz ýetirdim…)
Öñ köp döken gözýaşlamdan
Bagtyñ çorbasyn atardym

Şowly,şowsuz kä pursatlar
Bir-birek bilen ýaryşýar
Ýüzüm gülmegniñ sebäbi
Öýmüzde ejem garaşýar!