Fewral aýynyň ahyryna çenli Gazagystanyň döwlet serhedindäki Türkmenistan we Özbegistan bilen gözegçilik nokatlarynda elektron nobat giriziler. Olaryň arasynda “Temir-Baba” (22-nji fewraldan) we “Täzen” (27-nji fewraldan) barlag nokatlary bar. Iki barlag nokady hem Mangistau sebitinde ýerleşýär. Birinjisi Türkmenistan bilen, ikinjisi Özbegistan bilen serhetde. Bu barada Gazagystanyň Döwlet girdejileri komitetiniň metbugat gullugyna salgylanyp, Kazinform habar berdi.

2022-nji ýylyň 23-nji noýabryndan bäri Gazagystan-Hytaý serhediniň birnäçe barlag nokatlarynda elektron nobat – CarGoRuqsat hyzmaty girizildi. Hyzmat Qoldau.kz sanly platformasynda işe girizildi we ulanyjylar üçin mugtdyr.

Elektron nobat ulgamy Gazagystanyň işläp düzüjileri tarapyndan döredildi we hyzmat edilýär. Ulgamda takmynan 7,5 müň ulanyjy hasaba alyndy, olar 84 müň nobat bronlamak amallaryny amala aşyrdylar.

Işläp düzüjileriň habar bermegine görä, hyzmat yzygiderli ösýär we gowulaşýar. Ýakyn wagtda Face ID-iň üsti bilen şahsyýet tassyklamasy bilen üsti ýetiriler we daşary ýurt raýatlary üçin bank kartoçkasy arkaly şahsyýet tassyklamasyny alar.

CarGoRuqsat elektron nobat hyzmatynyň wezipesi daşaýjylara öňünden nobat bellemäge mümkinçilik bermek we bu nobat köpçülik üçin açykdy. Ilki bilen, bu serhetlerden geçýän ýük awtoulaglarynyň işini çaltlaşdyrar. Sargyt etabynda-da daşaýjylar format-logiki gözegçilikden geçýärler. Ulgam arza berijiniň salgyt karzy, tölegli ýollar üçin bergisi barmy-ýokmy, traktor we tirkeg hasaba alyndymy-alynmadymy we ş.m. barlaýar. Hyzmatyň ikinji wezipesi – serhetdäki nobaty bikanun manipulirlemek töwekgelçiligini azaltmak.