Ata-Watan aman bolsa, reňki-roýuň saman bolmaz.

* * *

Watanyň tüssesi ýat iliň odundan ýagşy.

* * *

Ýeri ýokda, Watan ýok.

* * *

Ýaryndan aýrylan ýedi ýyl aglar, ýurdundan aýrylan – ölinçä.

* * *
Towşana dogduk depe
* * *

Adam edebinden tanalar, ýurt – tugundan.

* * *

Dag ýeri – duman, ýurt ýeri – çemen.

* * *

Ýaryňy ýitirmek – ýaryny ýitirmek, Watanyňy ýitirmek – baryny ýitirmek.
Taýýarlan: Döwletmyrat Tejenow,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş
institutynyň Maliýe fakultetiniň 2-nji ýyl talyby.