BAŞ SAHYPA: Bilim we tehnologiýa

Bilim we tehnologiýa

Nýu-Ýork hossarsyz garrylar üçin bir topar robot satyn aldy

ElliQ diýlip atlandyrylýan robotlar 65 we ondan uly ýaşly hossarsyz adamlara kömek etmek üçin niýetlenendir.  Ses kömekçileri bolan Siri we "Alisa" meňzeş, ElliQ soraglara...

Daşary ýurt dillerini öwrenmek döwrüň talaby

Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ene dilimizi çuňňur bilýän ýaşlar dünýä dilleri bolan iňlis, rus, ýapon, hytaý, nemes, fransuz dillerini hem çuňňur öwrenýärler. «Dil bilen-dünýäni...

ABŞ-nyň iň uly onlaýn dükany harytlary dronlar bilen eltip bermek hyzmatynyň başlandygyny habar berdi

ABŞ-nyň iň uly onlaýn dükanynyň wekilleri Kaliforniýanyň Lokford şäherinde harytlary dronlar bilen iberilip başlandygyny habar berdiler. Amazondakylar adaty bolmadyk ýük daşamaklygyň “müňlerçe wariantyň” bardygyny belleýärler....

Fizikler: wagt asla ýok bolup biler

Biz Älemiň işleýşini iki sany fiziki teoriýalaryň kömegi bilen düşündirmäge öwrenişdik: umumy otnositellik teoriýasy we kwant mehanikasy. Iki teoriýa hem özbaşdaklygyna has gowy işleýär,...

Emeli nerwleri bolan barmaklar üçin protezler döredildi

Britaniýaly alymlar topary, 3D-printerde çap edilen barmak üçin proteziň düýpgöter täze görnüşini döretdiler. Onuň tapawutlandyrýan aýratynlygy, adam derisi ýaly duýgurlygydyr. Bristol uniwersitetiniň hünärmenleriniň bellemegine görä,...

Türkmen halky – kitaphon halk

Mertebesi belen hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Ýaşlar – Watanyň daýanjy» atly ajaýyp kitabynda: «Biziň halkymyz kitaphon halk. Kitap okalyp, onuň mazmuny köpçülige ýetirilensoň,...

Sanly ykdysadyýet ösüşlere badalga.

XXI asyr tehnologiýalar asyry. Bu asyr innowasiýalaryň çalt ösýänligi — täze kämil görnüşleriniň oýlanyp tapylýandygy bilen tapawutlanýar. Ylmy-tehniki progresiň şeýle çalt depginler bilen ösmegi...

SANLY GURŞAWDA MAGLUMAT-ARAGATNAŞYK TEHNOLOGIÝALAR ULGAMY

Häzirki wagta ýurdumyzda täze tehnologiýalaryň we täze amallaryň durmuşa ornaşdyrylmagy her bir işgäriň işini aňsatlaşdyrmana we işiň hilini gowulandyrmaga gönükdirilendir.  Işi gurnamakda we alyp...

Aşgabat şäher tehnologiýalar merkezinde ylmy işler boýunça bäsleşik geçirildi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň saýasynda biz ýaşlara okamaga, döretmäge şol sanda ylmy işler bilen meşgullanmaga giň mümkinçililler...

Bilim derejesiniň ulgamlary.

Bilim derejesiniň ulgamlary bilim işgärlerini we guramanyň maglumatlary işläp taýýarlaýjylaryny goldaýarlar. Bilim derejesiniň ulgamlarynyň maksady – guramanyň işine täze bilimleri integrirlemek we gurama resminamalaryň...