17.9 C
Ashgabat
24-09-2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow baýramçylygyň öň ýanynda täze desganyň açylyş dabarasyna...

16-njy sentýabrda eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda paýtagtymyzda ýene-de bir desganyň açylyş dabarasy boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Köpetdag...

Jeff Bezos garrylyga garşy göreşmek üçin maýa goýum goýdy

«MIT Tech Review» neşiriniň habar bermegine görä, dünýädäki iň baý adam, «Amazonyň» esaslandyryjysy Jeff Bezos garrylyga garşy göreşmek üçin ömri uzaldýan tehnologiýalary döredýän «Altos...

HOUSE DESIGN

[td_block_social_counter custom_title=”STAY CONNECTED” facebook=”tagDiv” twitter=”envato” youtube=”envato”]

MAKE IT MODERN

LATEST REVIEWS

2020-nji ýylyň sözüne amerikança garaýyş

Amerikanyň “Merriam-Webster” düşündirişli sözlügini döredenler "pandemiýa" sözüniň 2020-nji ýylda iň köp ulanylan sözüdigini habar berdi. Bu söz ähli gözleg serwislerinde iň bir meşhur söz. Bütindünýä...

PERFORMANCE TRAINING

Türkmenistanyň futbol ýygyndysy FIFA-nyň täzelenen reýtinginde öz ýerini saklap galdy

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy Halkara futbol federasiýasynyň reýtinginde 129-njy ornuny saklap galdy, diýip guramanyň resmi saýty habar berýär. Türkmen ýygyndysynyň ygtyýarynda 1107 utuk bar. Reýting öňküsi...

Türkmenistanda 8 aýda maliýe-ykdysadyýet toplumyň görkezijileri

Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önümçiligiň mukdary 5,5 göterim ýokarlandy. Şu ýylyň sekiz aýynda bölek satuw haryt dolanyşygy 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende,...

Türkmenistan Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy howandarlygynda geçen wideokonferensiýa gatnaşdy

5-nji maýda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň gatnaşyjy-döwletleriniň Söwda-senagat edaralarynyň wekilleriniň nobatdan daşary duşuşygy geçirildi. Mejlis wideokonferensiýa görnüşinde geçirildi, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar...

Magtymguly adyndaky TDU-da iňlis dili hepdeligi geçirildi

«Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýasy» üstünlikli durmuşa geçirilýär. Bu ugurda alnyp barylýan işleriň netijeliligini has-da ýokarlandyrmak maksady bilen ýurdumyzyň umumybilim berýän orta...

Daşary ýurt dillerini öwrenmegiň usullary

Islendik daşary ýurt dilini bilmek diňe bir şol dilde gepleşýänler bilen düşünişmäge mümkinçilik döretmän, eýsem, täze bir medeniýeti hem öwredýär. Sebäbi “Dil öwrenilmeýär, medeniýet...

HOLIDAY RECIPES

Gozgalmaýan emläge bolan hukuk gullugyň resmi saýty işläp başlady

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky gullugyň resmi internet web-saýtynyň açylmagy hem-de onda Gulluk tarapyndan...

WRC RACING

HEALTH & FITNESS

BUSINESS