28.9 C
Ashgabat
23-09-2021

Geljekde emeli aňyň durmuşymyzdaky orny

Döwür bilen aýakdaş gitmek üçin günsaýyn kämilleşýän häzirki zaman dünýäsinde ylmyň soňky gazananlaryny durmuşymyza ornaşdyrmak zerurlygy ýüze çykýar. Bu özgerişlikleriň yzygiderligi gündelik ýaşaýşymyzyň ähli...

Habl teleskopy seýrek kosmos hadysasyny surata düşürdi

Kosmos köplenç bize garaşylmadyk ýagdaýlar we gyzykly hadysalary hödürleýär. Olaryň biri Hubble Orbiting teleskopy tarapyndan surata düşürildi. Bu ýerde gürrüň Herbiga-Aro diýip atlandyrylýan jisim, "seýrek...

Dünýädäki iň arzan elektrik awtoulagy çykdy

Tesla iň elýeterli bolan - Tesla Model 3 - awtoulagyň bahasyny ýokarlandyrmagyny dowam etdirýän wagtynda, rekord derejede arzan bahaly elektrik ulaglaryny çykarýan öndürijiler bar. Şeýle...

2021-nji ýylyň iň güýçli smartfonlary atlandyryldy

Has öndürijilikli Android-smartfonlarynyň sanawyna Snapdragon 888+ prosessorynda gurnalan täzelikler girýär. Awgust aýynyň reýtingi meşhur AnTuTu görkezijisi tarapyndan neşir edildi. Reýtingiň lideri, görkeziji boýunça 864 614...

Xiaomi kompaniýasy Mi brendi bilen smartfon çykarmagyny bes eder

Hytaýyň Xiaomi smartfon öndürijisi täze önümleriniň adynda “Mi-ni” ulanmagy bes eder. Bu barada kompaniýanyň resmi wekiline salgylanyp, “XDA Developers” neşiri habar berýär. “2021-nji ýylyň üçünji çärýeginden...

Italiýada ýol hereketiniň düzgünlerini bozýanlara, özbaşdak jerime salýan swetofor peýda body

Milanda “akylly” swetoforlar oturdyldy, olar swetaforyň gyzyl yşygynda geçýänlere özbaşdak jerime salyp bilýärler diýip, "Ýewropuls" ýazýar. Swetafor diňe bir düzgün bozulan pursaty däl, eýsem ondan öň...

Iň gowy ekranly smartfonlaryň sanawyndaky birinjiligi täze model eýeledi

Bilmeýänler üçin - DxOMark hünärmenleri diňe bir smartfonlaryň kameralary däl, eýsem ekranlary bilen birlikde, beýleki böleklerini hem synagdan geçirýärler. Olar bu gezek Huawei P50 Pro-nyň ekranyny...

Ilon Maskyň interneti bir minudyň dowamynda film göçürip alyp bildi

Baglanyşygyň tizligini ölçeýän meşhur Speedtest hyzmaty Starlink hemra arkaly internet ulgamy baradaky maglumatlary bilen paýlaşdy. Bu taslama bilen Ilon Mask tarapyndan esaslandyrylan SpaceX kompaniýasy meşgullanýar. Maglumatlardan görnüşi...

Smartfonlara zarýad bermegiň ýeke-täk standarty güýzde peýda bolar

EurActiv-iň habar bermegine görä, Ýewropa Bileleşigi ykjam telefonlar we beýleki elektron enjamlar üçin umumy zarýad beriji enjam döretmek barada kanun kabul etmekçi. Ýeke-täk standart zarýad berijiler, häzirki...

Xiaomi smartfonlaryny kriptowalýuta satyp başlady. Häzirlikçe diňe Portugaliýada

Indi kriptowalýutalar we şulara meňzeş Tether we Dash töleg ulgamlary bilen smartfonlar, akylly sagatlar we beýleki enjamlary satyn almak üçin ulanylyp bolar. Xiaomi, Şweýsariýanyň kriptowalýuta töleg...