2.9 C
Ashgabat
23-01-2022

Adamyň iň gadymy galyndylarynyň ýaşy kesgitlendi

Alymlar Efiopiýanyň günorta-günbataryndaky Omo Kibiş formasiýasyndan emele gelen gadymy adamyň galyndylarynyň ýaşyny täzeden derňediler. Galyndylar ep-esli köne bolup çykdy - ozal pikir edişimiz ýaly...

Kitap çap edýän ilkinji enjam

Taryhda ilkinji kitap çap edýän enjamy biziň eýýamymyzyň 200-nji ýylynda hytaýlylar oýlap tapypdyr. Onuň ilkinji görnüşi bilen sahypalary diňe bir-birden köpeldip bolýan eken. Ilkinji...

”150 metrlik uçup bilýän äpet gämi tanyşdyryldy”

Italiýanyň “Lazzarini” dizaýn studiýasy “Air Yacht” diýlip atlandyrylýan geliý bilen işleýän uçýan mega gämi düşünjesini açdy. Uglerod süýüminden gurlan bu düşünje, dört köpri bilen...

Taryhda bu gün haýsy wakalar boldy?

1816 ýylda - Fransuz hökümeti Bonapart maşgalasynyň baky ýurtdan çykarylmagy barada karar çykardy;   1848 ýylda - Sisiliýanyň şasy Ferdinand II-ä garşy rewolýusiýanyň başlanmagy; 1881 ýylda -...

Apple kompaniýasy iPhone-da SIM-karta ulanmaklykdan ýüz öwrer

Apple kompaniýasy, fiziki SIM-karta goldawy bolmadyk smartfonlary çykarmaga taýynlanýar. Bu barada 9to5mac portaly habar berýär. "Apple" kompaniýasynyň ABŞ-daky ykjam aragatnaşyk operatorlary bilen gepleşik geçirendigi aýdylýar...

Näme sebäpden Apple kompaniýasy häzirki wagta çenli çeýe displeýli smartfon çykarmady

Dylan lakamly internet-insaýderiň sözlerine görä, bu kupertinlileriň segmentde nobatdaky rewolýusiýa etmek isleýändikleri bilen baglanyşykly. Şol bir wagtyň özünde, iPhone öndürijileri çeýe displeýli smartfonlaryň synagyny...

Ilkinji telefon

Telefonyň döredilmegi taryhda dünýäni haýrana galdyrýan täsinlikleriň biri boldy. Aslynda duýdansyz oýlanylyp tapylan bu (öýjükli) telefonlary häzirki wagtda kompýuter hökmünde hem ulanmak bolýar. 1876-njy ýylda...

Ylym adamzadyň aň-paýhasynyň miwesidir

  Ylym jemgyýetçilik ösüşiniň kuwwatly özgerdiji güýji hökmünde ýurdumyzyň durmuşynda möhüm orun tutýar, onuň dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna çykmagynda esasy şert bolup hyzmat edýär. Garaşsyz, baky...

Sanly bilim ulgamyndaky özgertmeler

Soňky ýyllarda biziň ýurdymyzda sanly ulgamy durmuşa ornaşdyrmak we elektron hyzmatlary ulanmagyň gerimini giňeltmek boýunça uly işler alnyp barylýar. Dürli pudaklary ösdürmegiň maksatnamalarynda, döwrebap...

“BMW” reňk üýtgedýän “iX Flow”awtoulagy. (video)

Nemes awtoulag ägirdi “BMW” öz modelini “CES 2022”-iň çäginde reňk üýtgeýän tehnologiýa, “iX Flow” bilen tanyşdyrdy. ABŞ-da dowam edýän “CES 2022” sarp ediji elektronika...