29.9 C
Ashgabat
23-06-2021

Türkmenistanda sementiň täze görnüşi öndürilip başlanar

Türkmenistanda sementiň täze görnüşleriniň önümçiligini ýola goýmak hem- de olaryň öndürilýän mukdaryny artdyrmak boýunça işler geçirilýär. Bu barada wise-premýer Ş.Durdylyýew Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi. Senagat we...

Türkmenistanda häzirki wagta çenli 600 müň tonna golaý bugdaý ýygnaldy

Ýokary öndürijilikli galla ýygnaýjy tehnikalaryň 2100-den gowragy ýurdumyzyň atyzlarynda galla ýygymynda gije-gündiz ulanylýar. Eýýäm olaryň kömegi bilen 600 müň tonna golaý bugdaý ýygnaldy. Bu barada «Türkmenistan: Altyn...

Türkmenistan şu ýyl 500 müň tonna çig nebiti satyn alar

Hökümet mejlisinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow döwlet Baştutanyna «Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň çig nebiti satyn almagy hakyndaky» Kararyň taslamasyny hödürledi. Resminama laýyklykda, 2021-nji ýylyň...

“Türkmengaz” Hytaýdan alan karz serişdelerini doly gaýtardy

“Türkmengaz” döwlet konserni Hytaý Halk Respublikasyndan çekilen karz serişdelerini doly gaýtardy. Bu karz serişdeleri Türkmenistan - Hytaý gaz geçirijisini gurmaga we iri “Galkynyş” gaz känini tapgyrlaýyn...

Türkmenistanda «Altyn asyr» kölüniň çäginde utgaşdyrylan Gün we ýel elektrik bekedi gurlar

«Altyn asyr» Türkmen kölüniň çäginde 10 megawat kuwwaty bolan utgaşdyrylan Gün we ýel elektrik bekedini gurmak meýilleşdirilýär. Energetika ministri Ç.Purçekow döwlet Baştutanynyň garamagyna bekediň şekil taslamalaryny, şeýle...

TNGIZT-de 5 aýda 667 müň tonna golaý awtomobil benzini öndürildi

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy (TNGIZT) şu ýylyň bäş aýynda 666 müň 733 tonna ýokary hilli awtomobil benzinini öndürdi, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri...

Türkmenistanyň birža habarlary

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 176-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýanyň telekeçileri «Türkmengaz» döwlet konserninde öndürilen ECO-93 kysymly awtobenzini satyn aldylar. Bulardan...

Geçen hepde Türkmenistanyň biržasynda 9 geleşik hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Owganystanyň, Maltanyň we beýleki ýurtlaryň telekeçileri “Türkmengaz” döwlet konserninde öndürilen EKO-93 kysymly awtobenzini,...

Türkmenistanyň JIÖ-i ýanwar-maý aýlarynda 6,1% artdy

Şu ýylyň ýanwar — maý aýlarynda Türkmenistanyň jemi içerki önümi 6,1% artdy. Bu barada anna güni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer Gadyrgeldi Müşşikow...

Türkmenistan daşary ýurtlardan turba satyn alar

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda gurulýan gazturbinaly elektrik stansiýasynyň meýdançadan daşarky eltiji gaz geçirijisiniň gurluşygyny zerur bolan turba önümleri bilen öz wagtynda üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti...