28.9 C
Ashgabat
23-09-2021

Dünýäniň täze milli pul birligi

Salwador döwleti sanly pul bolan bitkoin kriptowalýutasyny milli pul birligi hökmünde kabul etdi. Bitkoin kriptowalýutasy ilkinji gezek bir ýurdyň pul birligine öwrüldi. Salwador ilkinji...

Ulag we kommunikasiýa toplumlary: 8 aýyň esasy görkezijileri

Ýanwar — awgust aýlarynda bu toplumda hyzmatlary ýerine ýetirmek we önüm öndürmek boýunça meýilnama 111,9 göterim berjaý edildi. Hasabat döwründe ösüş depgini «Türkmendemirýollary» agentligi boýunça...

Türkmenistanda geçen 8 aýda söwda toplumy boýunça esasy görkezijiler

Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, söwda dolanyşygynyň ösüşi 120,8 göterime, önüm öndürmegiň ösüşi bolsa 117,6 göterime deň boldy. Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalarynda öndürilen nah...

Türkmenistanda geçen 8 aýda gurluşyk we senagat toplumy boýunça esasy görkezijiler

Hasabat döwründe öndürilen önümleriň hem-de gurluşyk-senagat pudagynda ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 129,2 göterim berjaý edildi. Gurluşyk we binagärlik ministrligi tarapyndan şu ýylyň ýanwar — awgust...

Türkmenistanda 8 aýda nebitgaz toplumy boýunça esasy görkezijiler

Benzin öndürmek boýunça meýilnama 107,5 göterim ýerine ýetirildi. Polipropilen önümçiliginiň meýilnamasy 109,7 göterim berjaý edildi. Tebigy we ugurdaş gaz çykarmagyň meýilnamasy 122,1 göterim ýerine ýetirildi. Mawy ýangyjy...

Türkmenistanda 8 aýda maliýe-ykdysadyýet toplumyň görkezijileri

Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önümçiligiň mukdary 5,5 göterim ýokarlandy. Şu ýylyň sekiz aýynda bölek satuw haryt dolanyşygy 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende,...

Geçen hepde Türkmenistanyň biržasynda 4 mln dollaryk geleşik baglaşyldy

  Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 8-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Russiýanyň, Türkiýäniň, Özbegistanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda...

Kaka etrabyndaky täze dokma toplumynyň nähili aýratynlyklary bar?

Türkmenistanyň Prezidenti döwlet Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda bina edilen täze dokma toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşyp, täze kärhananyň mümkinçilikleri we...

Kaka etrabyndaky täze dokma toplumyna abraýly düzümleriň güwänamalary gowşuryldy

Kaka etrabynda bina edilen täze dokma toplumynyň açylyş dabarasynyň dowamynda topluma degişli halkara düzümleriň güwänamalarynyň birnäçesi gowşuryldy. Türkmenistanyň Prezidenti “Monforts” kompaniýasynyň dolandyryjy direktory Stefan...

Babadaýhan etrabyndaky täze dokma toplumynyň gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýakynda Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Kaka etrabynda döwrebap dokma toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşyp, şol dabarada eden çykyşynda Babadaýhan etrabynda-da täze...