2.9 C
Ashgabat
23-01-2022

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt çigmal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 54-si hasaba alyndy. Olaryň bahasy ABŞ-nyň 104 million 248 müň dollaryndan gowrak boldy. Daşary ýurt puluna...

Türkmenistanyň Prezidenti ulag diplomatiýasyny ösdürmegiň Maksatnamasyny tassyklady

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag diplomatiýasyny ösdürmegiň 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasy tassyklanyldy. Ministrliklere we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna maksatnamada...

YÖB we OPEK Türkmenistan üçin üç sany gäminiň gurluşygyny maliýeleşdirer

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Kararyna laýyklykda, Döwlet daşary ykdysady iş bankyna Türkmenistanyň Hökümetiniň — Karz alyjynyň adyndan “Ro-Ro” görnüşli bir sany gämini we bir...

Türkmenistanda pagtanyň öndürilýän möçberleri has-da artdyrylar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine, Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň häkimliklerine ýerleriň kärendeçileriniň, peýdalanyjylarynyň we eýeleriniň...

Gymmatly kagyzlar bazary

Gymmatly kagyzlar bazarynda emitentleriň öz gymmatly kagyzlary we olaryň çalşyryjylary (sertifikatlar, kuponlar we ş.m.) dolanýarlar. Gymmatly kagyzlar bazarynyň gatnaşyjylaryny üç topara bölmek bolýar: - emitentler...

Maliýäni häsiýetlendirýän pul gatnaşyklary ulgamy we maliýe serişdeleriniň çeşmeleri

Jemi içerki önümiň gymmaty döwletiň we ýerli öz-özüni dolandyryş edara-larynyň, hojalygy alyp barýan subýektleriň we ilatyň pul girdejileriniň esasy maddy çeşmesidir. Onuň ululygyna we...

Jemagat maliýesiniň alamatlary

Jemagat maliýesine şu alamatlar mahsusdyr: -  maliýe gatnaşyklarynyň pul häsiýeti; - döwlet we ýerli býujetlere, şeýle hem býujetden daşarky gaznalara ykdy-sady subýektleriň we ilatyň töleýän tölegleriniň...

Maliýäniň dolandyrylyşy barada umumy düşünje

Dolandyrmak – bu takyk netijelere ýetmek maksady bilen göz öňün-de tutulan binýatlara täsir etmek üçin peýdalanylýan usullaryň we tärleriň jemidir. Dolandyrmak ynsan işiniň ähli...

Maliýäniň nusgawy nazaryýeti

Wagtyň geçmegi bilen maliýe babatda geçirilýän ylmy işler güýçlendirildi we, esasan hem nemes ykdysady mekdebiniň wekilleriniň tagallasy bilen “maliýe” adalgasynyň bir manyly düşünjesi kesgitlenildi...

Maliýe baradaky ylmyň genezisiniň ösüş basgançaklary

Maliýe baradaky ylmyň ýüze çykyşyny we ösüşini iki iri tapgyra bölüp aýyrmak bolýar. Rim imperiýasy döwründe başlap, XX asyryň ahyrlarynda tamamlanylan ilkinji tapgyr maliýäniň...