2.9 C
Ashgabat
24-01-2022

Italiýadaky säher dumanyň suraty ýylyň iň gowy howa suraty boldy

Italiýanyň Aýruno şäherjiginiň üstündäki dumanyň suraty, The Weather Photographer Of The Year bäsleşigine laýyklykda, 2021-nji ýylyň iň gowy howa suraty diýlip, yglan edildi. Bu haýran galdyryjy güýz...

Emeli aň Rembrandtyň «Gijeki sakçy» suratyny soňuna çenli çekdi

Alymlar 300 ýyl geçenden soň emeli aňyň kömegi bilen Rembrandtyň esasy eserleriniň biri bolan «Gijeki sakçyny» dikeltmegi başardylar. Suraty dolulygyna Amsterdamdaky «Reýksmuzeum» galereýasynda görmek mümkin diýip, Reuters...

Gara we ak minimalizm: Halkara surat bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Islandiýadaky garly ýolyň suraty ýeňiji boldy. B&W Minimalism žurnaly ak-gara fotosuratlaryň halkara bäsleşiginiň netijelerini yglan etdi. Bäsleşige dünýäniň suratçylarynyň 1400-den gowrak suraty gatnaşdy. Finala hünärmen eminler...

1-nji dekabrda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan sergi öz işine başlady

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçiriljek halkara sergi öz işine başlady. Ol 12-nji dekabra çenli dowam eder. Multimedia tehnologiýalaryna esaslanýan forum ýurdumyzyň...

700 ýyllyk surat satuwa çykaryldy

ABŞ-nyň habarlar gullugynyň habaryna görä, 700 ýyllyk hytaý şekillendiriş sungatynyň dürdäne eserleriniň biri hasaplanýan “Bäş serhoş şazada öýüne gaýdyp gelýär” atly surat eseri Gonkongdaky...

Çeburaşkanyň başdangeçirmeleri täzeçe suratlandyrylar

Ruslaryň “Kommersant” gazeti “Союзмультфильм” kinostudiýasynyň Yellow, Black and White studiýasy, şeýle-de “Россия 1» we СТС teleýaýlymlary bilen bilelikde Çeburaşka barada doly metražly multfilmi surata düşürmegi meýilleşdirýänligi barada...

ÝAŞLARYŇ YLHAMY

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýamyzyň Sergiler jaýynda ýaşlaryň ukyp-başarnyklaryny hasda ýüze çykarmak maksady bilen zehinli talyplardan düzülen “Gujurly...

SURATKEŞIŇ DÖREDIJILIGINDE ZÄHMETKEŞ HALKYŇ KEŞBI

2019-njy ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda Türkmenistanyň döwlet çeperçilik akademiýasynyň ýanyndaky Türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebeniň...

Aşgabatda «Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergi geçirilýär

Aşgabatda «Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergi we ylmy maslahat öz işine başlady. Bu...