31.9 C
Ashgabat
23-06-2021

Ippoterapiýa — atçylyk sportunyň peýdasy

Atçylyk sporty bedewler bilen aragatnaşykda bolmagyň lezzetini duýmaga, fiziki taýdan  kämillige ýetmäge mümkinçilik berýän birnäçe görnüşleri öz içine sportdur. At münmegiň adam saglygyna ýetirýän täsiri baradaky...

Agyr atletika boýunça Aziýa çempionaty 25-nji aprelde tamamlanar

17-nji aprelde Özbegistanyň Daşkent şäherinde badalga berilen agyr atletika boýunça Aziýanyň çempionaty häzirki günlerde agram derejeler boýunça dowam edýär. Çempionata ata-Watanymyzyň adyndan jemi 19 adam gatnaşýar. Olardan...

Türgenleşikde ýagy «ýakmagyň» iň amatly tertibi tapyldy

    Munuň üçin türgenleşikden ýarym sagat öň güýçli kofe içmeli, türgenleşmäni irden däl-de, günortan edilse has gowy bolar. Gözlegleriniň netijelerine esaslanýan şeýle teklipler Granada uniwersitetiniň (Ispaniýa)...

Welotrek boýunça dünýä çempionaty ― 2021-iň resmi nyşany tanyşdyryldy

Aşgabatda geçiriljek Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň nyşany bilen tanyşdyryldy. Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň resmi nyşanynyň şekilinde türkmen halysynyň ýüzünde şekillendirilýän garşy-goçak hem-de alaja milli nagyşlaryndan...

Türkmenistanyň welosport boýunça milli ýygyndysynyň täze lybaslary tanyşdyryldy

Aşgabatda geçiriljek Welotrek boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň lybaslary hem-de ulanjak welosipedleri tanyşdyryldy. Halkara sport ýaryşlaryna gatnaşyjylaryň sport lybaslary we welosipedleriň bezeg işleri barada...

Aşgabatda tennis boýunça Dewisiň kubogy ugrundaky ýaryşyň tapgyry geçiriler

2021-nji ýylyň 6-12-nji sentýabry aralygynda Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherjiginiň Tennis toplumynda Tennis boýunça Dewisiň Kubogy ugrundaky halkara ýaryşynyň tapgyry geçiriler. Ýaryşy Türkmenistanyň Sport we ýaşlar...

Türkmenistanda 2021-2025-nji ýyllarda sporty ösdürmegiň Maksatnamasyny tassyklanyldy

Türkmenistanda 2021-2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň Maksatnamasy, şu Maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy. Bu maksatnama türkmen sportuny goldamak...

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara agyr atletika federasiýasynyň ýolbaşçysyna minnetdarlyk hatyny iberdi

Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara agyr atletika federasiýasynyň prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji jenap Maýkl Iranä minnetdarlyk hatyny we mähirli salamyny ýollady. Hormatly Prezidentimiz 2018-nji ýylda Aşgabat...

Altyn medal eýesine gowuşdy

Agyr atletikaçy türgenimiz Ýulduz Jumabaýewanyň 2018-nji ýylyň noýabr aýynda paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda gazanan görkezijileri-de munuň aýdyň subutnamalarynyň biridir. Ozal netijeleri...

Türkmenistandaky at çapyşyklary üçin totalizator goýumlary ulanylar

Türkmenistanda geçirilýän at çapyşyklarynyň täze möwsümlerinde janköýerleri höweslendirmek üçin totalizator goýumlary ulanylar. 7-nji dekabrda obahojalyk toplumynyň ýolbaşçylary bilen geçirilen iş maslahatynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly...