28.9 C
Ashgabat
23-09-2021

Polina Gurýewa ýaşaýyş jaýy, awtoulag we 50 müň amerikan dollary sowgat berildi

21-nji awgustda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Aşgabadyň Olimpiýa şäherjiginiň «Başa-baş söweş sungaty» sport toplumynda Tokio şäherinde geçirilen ХХХII tomusky...

Gurban Berdiýew «Kaýrat» futbol klubuna baş tälimçi bolar

«Rubiniň» öňki baş tälimçisi Gurban Berdiýew Gazagystanyň «Kaýrat» toparyna baş tälimçi belleniler. Klubda oňa Dmitriý Kiriçenko kömekçi bolar. G.Berdiýew öň Almatanyň klubunda prezidentiň geňeşçisi bolup işleýärdi.

Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistan ilkinji medalyny gazandy

Garaşsyz Türkmenistanyň taryhynda ilkinji Olimpiýa kümüş medalyna Tokioda geçýän Oýunlarda şu gün aşgabatly sport ussady Polina Gurýewa mynasyp boldy. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby...

Ippoterapiýa — atçylyk sportunyň peýdasy

Atçylyk sporty bedewler bilen aragatnaşykda bolmagyň lezzetini duýmaga, fiziki taýdan  kämillige ýetmäge mümkinçilik berýän birnäçe görnüşleri öz içine sportdur. At münmegiň adam saglygyna ýetirýän täsiri baradaky...

Agyr atletika boýunça Aziýa çempionaty 25-nji aprelde tamamlanar

17-nji aprelde Özbegistanyň Daşkent şäherinde badalga berilen agyr atletika boýunça Aziýanyň çempionaty häzirki günlerde agram derejeler boýunça dowam edýär. Çempionata ata-Watanymyzyň adyndan jemi 19 adam gatnaşýar. Olardan...

Türgenleşikde ýagy «ýakmagyň» iň amatly tertibi tapyldy

    Munuň üçin türgenleşikden ýarym sagat öň güýçli kofe içmeli, türgenleşmäni irden däl-de, günortan edilse has gowy bolar. Gözlegleriniň netijelerine esaslanýan şeýle teklipler Granada uniwersitetiniň (Ispaniýa)...

Welotrek boýunça dünýä çempionaty ― 2021-iň resmi nyşany tanyşdyryldy

Aşgabatda geçiriljek Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň nyşany bilen tanyşdyryldy. Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň resmi nyşanynyň şekilinde türkmen halysynyň ýüzünde şekillendirilýän garşy-goçak hem-de alaja milli nagyşlaryndan...

Türkmenistanyň welosport boýunça milli ýygyndysynyň täze lybaslary tanyşdyryldy

Aşgabatda geçiriljek Welotrek boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň lybaslary hem-de ulanjak welosipedleri tanyşdyryldy. Halkara sport ýaryşlaryna gatnaşyjylaryň sport lybaslary we welosipedleriň bezeg işleri barada...

Aşgabatda tennis boýunça Dewisiň kubogy ugrundaky ýaryşyň tapgyry geçiriler

2021-nji ýylyň 6-12-nji sentýabry aralygynda Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherjiginiň Tennis toplumynda Tennis boýunça Dewisiň Kubogy ugrundaky halkara ýaryşynyň tapgyry geçiriler. Ýaryşy Türkmenistanyň Sport we ýaşlar...

Türkmenistanda 2021-2025-nji ýyllarda sporty ösdürmegiň Maksatnamasyny tassyklanyldy

Türkmenistanda 2021-2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň Maksatnamasy, şu Maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy. Bu maksatnama türkmen sportuny goldamak...