2.9 C
Ashgabat
23-01-2022

Türkmen türgenleri Pariž Olimpiadasyna taýýarlyk görýärler

2024-nji ýylda Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde ХХХIII Tomusky Olimpiýa we ХVII Tomusky Paralimpiýa oýunlary geçiriler. Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlary bu ýaryşa ýokary derejede taýýarlyk...

Sport oýunlary baradaky täsinlikler

Näme üçin marafon aralygy üçin tegelek däl san saýlandy? Ilkinji ýedi Olimpiýa oýunlarynda marafonyň uzynlygy 40-dan 42,75 km aralygynda üýtgeýärdi.  Häzirki standart 42 kilometr 195...

«Bawariýanyň» we «Ýuwentusyň» öňki oýunçysy Benatia 34 ýaşynda karýerasyny tamamlady

Germaniýanyň "Bawariýa" we Italiýanyň "Ýuwentus" futbol klubynyň öňki goragçysy Mehdi Benatia 34 ýaşynda karýerasyny tamamlaýandygyny mälim etdi. Benatia öz Instagram sahypasynda "Ýaşlygymdan bäri diňe bir arzuwym bardy...

Kibersport bilen meşgullanyp başlamak üçin iň gowy ýaş

“Biz, kompýuter sporty bilen meşgullanmagy 14 ýaşdan başlamagy maslahat berýäris, şeýle hem, bu ýaşdan başlap ýaryşlara gatnaşmaga-da rugsat berilýär. Kibersport - bu ýaşlaryň sporty, munuň sebäbi...

Kristianu Ronaldu Oksford matematikleriniň wersiýasy boýunça iň gowy futbolçy boldy

Oksford uniwersitetiniň matematikleri futbol taryhynda iň gowy oýunçyny kesgitlediler. Klub we milli ýygyndy derejesinde oýunçylaryň gazanan üstünliklerini göz öňünde tutýan özboluşly algoritmi ulanyp, alymlar dürli döwrüň oýunçylarynyň...

Forbes dünýäde iň köp hak alýan tennisçileriň reýtingini yglan etdi

Ýakynda "Forbes" neşiri dünýäde iň köp girdeji gazanýan tennisçileriň ilkinji onlugyny hödürledi. Bu barada gotennis.ru habar berdi. Dünýäniň ilkinji raketkasy hasaplanýan Nowak Jokowiç bu reýtingde 4-nji setirde...

Polina Gurýewa ýaşaýyş jaýy, awtoulag we 50 müň amerikan dollary sowgat berildi

21-nji awgustda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Aşgabadyň Olimpiýa şäherjiginiň «Başa-baş söweş sungaty» sport toplumynda Tokio şäherinde geçirilen ХХХII tomusky...

Gurban Berdiýew «Kaýrat» futbol klubuna baş tälimçi bolar

«Rubiniň» öňki baş tälimçisi Gurban Berdiýew Gazagystanyň «Kaýrat» toparyna baş tälimçi belleniler. Klubda oňa Dmitriý Kiriçenko kömekçi bolar. G.Berdiýew öň Almatanyň klubunda prezidentiň geňeşçisi bolup işleýärdi.

Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistan ilkinji medalyny gazandy

Garaşsyz Türkmenistanyň taryhynda ilkinji Olimpiýa kümüş medalyna Tokioda geçýän Oýunlarda şu gün aşgabatly sport ussady Polina Gurýewa mynasyp boldy. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby...

Ippoterapiýa — atçylyk sportunyň peýdasy

Atçylyk sporty bedewler bilen aragatnaşykda bolmagyň lezzetini duýmaga, fiziki taýdan  kämillige ýetmäge mümkinçilik berýän birnäçe görnüşleri öz içine sportdur. At münmegiň adam saglygyna ýetirýän täsiri baradaky...