2.9 C
Ashgabat
24-01-2022

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Dolandyryş merkezi döredildi

    Türkmenistanyň Prezidenti «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Dolandyryş merkezini döretmek hakynda resminama gol çekdi. Döwlet Baştutany Merkeziň esasy wezipeleriniň tomus döwründe raýatlarymyz üçin dynç alşy...

Oba hojalygynda syýahatçylyk ýolunyň ösüşi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanda milli maksatlara we bahbitleri nazar almak bilen, syýahatçylygyň, şol sanda halkara syýahatçylygyň hem, ösmegine aýratyn ünis berilýär. Ýurtda dynç alşyň...

BSGG halkara syýahatçylygyny gaýtadan dikeltmek mümkinçiligine baha berdi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSG) resmi wekili Melita Wuýnowiç halkara syýahatçylygynyň täzeden başlamagy barada gürleşmegiň entek irdigini aýtdy. Bu barada "Goworit Moskwa" radiostansiýasy Telegram kanalynda habar berdi. Onuň...

UNWTO: Bu ýyl syýahatçylyk üçin “erbet ýyl” boldy

Halkara syýahatçylygy 2020-nji ýylyň soňky 10 aýynda 1990-njy ýyl bilen deňeşdirende 70% -den gowrak azaldy. Bu barada Birleşen Milletler Guramasynyň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasyna (UNWTO)...

Täçmahal syýahatçylar üçin açyldy

Täçmahal ýadygärligi syýahatçylar üçin iň meşhur taryhy desgalaryň biridir. Ol Hindistanda girizilen berk karantinden soň mart aýyndan bäri ýapykdy. Pandemiýadan öň bu ýere günüň...

«Türkhowaýollary» 1-nji sentýabrdan Türkmenistana gatnawlary başlamagy meýilleşdirýär

Koronawirus sebäpli halkara gatnawlaryny togtadan we käbir ýurtara howa ganawlaryny 11-nji iýunda täzeden başlan Türk Howaýollary awiakompaniýasy sentýabr aýynda täze uçuş meýilnamasyny yglan etdi, diýip  Daily...

Türkmenistanyň howa gatnawlaryna goşmaça çäklendirmeler girizilýär

Öň, «Türkmenhowaýollary» agentligi pnewmoniýanyň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen, uçuşlara çäklendirme girizendigini habar beripdi. Muňa laýyklykda, Türkmenistanyň we daşary ýurt raýatlaryndan ýa-da raýatlygy bolmadyk adamlardan...

«Türkmenhowaýollary» uçuşlara goşmaça çäreleri girizýär

«Türkmenhowaýollary» agentligi pnewmoniýanyň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen, uçuşlara gelen Türkmenistanyň we daşary ýurt raýatlaryndan ýa-da raýatlygy bolmadyk adamlardan mundan beýläk COVID-19 keseliniň ýokdugy barada...

Türkmenbaşydan Stambula ýörite awiagatnaw amala aşyrylar

Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy türk raýatlary üçin şu ýylyň 7-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherinden Stambula ýörite uçar gatnawynyň boljakdygyny habar berdi. Türkiýäniň isleg bildiriren Türkmenistandaky raýatlary bu gatnaw...

Aşgabatdan welaýatlara şäherara awtobus gatnawlary wagtlaýyn ýatyrylýar

15-nji iýuldan başlap, Türkmenistanda şäherara awtobus gatnawlary wagtlaýynça çäklendirildi. Bu barada «Türkmenawtoulaglary» agentligi öz resmi saýtynda habar berdi. Bu çäklendirme arassalaýyş we zyýansyzlandyryş işleriniň geçirilmegi...