28.9 C
Ashgabat
23-09-2021

Türkmenistanyň teklibi boýunça BMG nobatdaky rezolýusiýasny kabul etdi

2021-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda Türkmenistanyň teklibi bilen «Birleşen Milletler Guramasynyň we Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň arasynda hyzmatdaşlyk» atly kararnamasy Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji...

Türkmenistanyň DIM-i Ženewada Owganystandaky ynsanperwerlik meseleleri boýunça maslahata gatnaşdy

913-nji sentýabrda Ženewada gibrid görnüşde Owganystanda ynsanperwer meseleleri boýunça ýokary derejeli maslahat geçirildi. Türkmen tarapyndan maslahata Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekiliýeti gatnaşdy. Ýokary derejeli maslahata...

Türkmenistanyň DIM-iniň KHBS üçin habary

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Metbugat gullugy köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin habar ýaýratdy: «Daşary ýurtlaryň käbir köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Türkmenistanyň Kabuldaky Ilçihanasynyň binasynyň golaýynda partlaýjy enjamlar...

Wise-premýerler jogapkär edilip bellenildiler

“Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny” amala aşyrmak boýunça alnyp barylýan işleri talabalaýyk ýerine ýetirmek, bu ugurda geçirilýän işlere gözegçiligi güýçlendirmek, şeýle...

Türkmen-Owgan serhedindäki gözegçilik geçiriş nokatlary bökdençsiz işleýär

Türkmenistan türkmen-owgan serhedindäki gözegçilik-göýberiş nokatlarynyň bökdençsiz işini üpjün etmegi dowam edýär. Häzirki wagtda «Ymamnazar-Akina» we «Serhetabat-Turgundy» gözegçilik- göýberiş nokatlaryndan gündelik esasda 70-den gowrak demirýol wagonlary hem- de 160-a...

Türkmenistanyň Prezidenti gyrgyz kärdeşini ýurduň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň, şeýle hem hut öz adyndan Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowa hem-de onuň üsti bilen ýurduň ähli doganlyk halkyna Gyrgyz Respublikasynyň Garaşsyzlygynyň...

Türkmenistanyň DIM-inde Pakistanyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

25-26-njy awgustynda Pakistan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Şah Mahmud Kureşiniň Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde hem duşuşygy geçirildi. Taraplar iki döwleti dostluk we wagtyň synagyndan geçen gatnaşyklaryň baglanyşdyrýandygyny...

Türkmenistanyň DIM-de Ýaponiýanyň ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

26-njy awgustda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Hiroýuki Ýamamoto bilen duşuşygy geçirildi. Işjeň söhbetdeşligiň barşynda...

Türkmenistandan Russiýa ýörite uçuş guraldy

27-nji awgustda Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy nobatdaky ýörite uçuşy gurady. Ilçihananyň habar bermegine görä, bu gatnaw bilen 173 adam Russiýa uçdy. Russiýanyň raýatlary S7 awiakompaniýasynyň 8536 awiagatnawy bilen...

Pakistanyň Daşary işler ministri Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşdy

2021-nji ýylyň 25-26-njy awgustynda Pakistan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Şah Mahmud Kureşiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Aşgabatda saparda boldy. 26-njy awgustda Pakistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan...