2.9 C
Ashgabat
23-01-2022

Daşkent şäherinde türkmen-özbek gepleşikleri geçirilýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky söwda-ykdysady we syýasy-diplomatik gatnaşyklaryň möhüm ugurlaryna degişli meseleleri ara alyp maslahatlaşmak we iş duşuşyklaryny hem-de...

Türkmenistan daşary ýurt döwletleri bilen käbir halkara resminamalaryny tassyklady

“Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 15-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistan bilen daşary ýurt döwletleriniň arasyndaky şu halkara...

Raşid Meredow Owganystanyň Daşary işler ministriniň w.w.ý.ý. Amir Han Mottaki bilen duşuşdy

Aşgabada saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Owganystanyň Daşary işler ministriniň w.w.ý.ý. Amir Han Mottakiniň arasynda dar...

Owganystanyň wekiliýeti Türkmenistana gelýär

Owganystanyň daşary işler ministriniň w.w.ý.ý. Amir Han Muttakiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistanda saparda bolar. Bu barada “Ria Nowosti” habarlar gullugy Owganystanyň Daşary işler ministrligine salgylanyp...

Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky täze ilçisi Milli Liderimize ynanç hatyny gowşurdy

Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Lýusia Uaýld sişenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly...

Fewralyň başynda Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçiriler

Türkmen Lideri fewral aýynyň başynda Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisini geçirmegi teklip etdi. Mejlisde geljek 30 ýylda ýurdumyzy ösdürmegiň Maksatnamasyna seretmeli we ony tassyklamaly....

Aşgabat we Moskwa Owganystanyň durnuklylygynyň tarapdary

Aşgabat we Moskwa Owganystanyň durnuklylygynyň tarapdary bolup çykyş edýär, diýip Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Aleksandr Blohin gurnan metbugat ýygnagynda...

Aşgabatda türkmen-gazak hökümetara toparynyň mejlisi geçirildi

Aşgabatda türkmen tarapyndan – Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Ç.Gylyjowyň we gazak tarapyndan – Premýer-ministriň orunbasary R.Sklýaryň bilelikde başlyklyk edýän Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk...

TOPH gaz geçirijisi boýunça bilelikdäki hereketler işjeňleşdiriler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Yslamabat şäherinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwi...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Serdar Berdimuhamedow Gazagystanyň wekiliýetini kabul etdi

       Aşgabatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary Roman Sklýar bilen...