31.9 C
Ashgabat
23-06-2021

Türkmenistanyň Prezidenti YHG-nyň sammitine gatnaşdy

16-njy iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) sanly ulgam arkaly geçirilen ylym we tehnologiýalar boýunça ikinji sammitine gatnaşdy. “Ylym, tehnologiýa we innowasiýalar: täze gözýetimler...

R.Meredow YHG-niň Baş Sekretary Hadi Süleýmanpur bilen duşuşdy

16-njy iýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş Sekretary Hadi Süleýmanpur bilen onlaýn duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda YHG-niň işleriniň ýygjamlaşdyrylmagy hem-de «YHG- niň 2025-nji...

Gazagystanyň Prezidentiniň Türkmenistana sapar bilen gelmegine garaşylýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, daşary işler ministri Muhtar Tleuberdi bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi. Gepleşigiň barşynda taraplar...

Türkmenistanyň ilçisi Tunis Respublikasynyň Prezidentine ynanç hatlaryny gowşurdy

2021-nji ýylyň 25-nji maýynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi I.Amanlyýew Tunis Respublikasynyň Prezidenti Kais Saide Türkmenistanyň Tunis Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly...

Özbegistanyň daşary işler ministri iş sapary bilen Aşgabada geldi

2021-nji ýylyň 26-njy maýynda Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministri A.H.Kamilowyň ýolbaşçylygyndaky özbek wekiliýeti iş sapary bilen Aşgabada geldi. Saparyň dowamynda Özbegistan Respublikasynyň daşary syýasy edarasynyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidenti...

Gurbanguly Berdimuhamedow «Aşgabat şäheriniň hormatly raýaty» diýen ada eýe boldy

24-nji maýda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň karary bilen, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowa «Aşgabat şäheriniň hormatly raýaty» diýen at dakyldy. Bu at...

Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portuna täze «Azerbaýjan» paromy geldi

Ol özüniň ilkinji ýüzüşini Türkmenistana iş gatnawy bilen başlady. Bu döwrebap parom 2020-nji ýylda Bakuwyň gämi gurluşyk zawodynda “Azerbaýjanyň Hazar deňiz gämiçilik” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň buýurmasy...

Gurbanguly Berdimuhamedow gazak kärdeşini doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Döwlet Baştutany dostlukly ýurduň ýolbaşçysyny doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de şu...

Türkmenistan patent hukugy hakyndaky şertnama goşuldy

19-njy aprelde Ženewada Bütindünýä intellektual eýeçiligi guramasynyň (BIEG) ştab-kwartirasynda BIEG-nyň Baş direktory jenap Daren Tanga Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan gol çekilen Patent hukugy hakyndaky Şertnama (2000-nji ýyldaky) goşulmagy...

BMG Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy bilen öňe sürlen rezolýusiýany kabul etdi

BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň 59-njy mejlisiniň barşynda Türkmenistanyň başlangyjy esasynda Guramanyň agza-döwletleriniň 72- niň awtordaşlygynda «Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit...