2.9 C
Ashgabat
23-01-2022

Öňki deňiz ofiseri Ýupiter planeta meňzeş planeta tapdy

Deňiz ofiseri bolup gulluk eden ABŞ-ly Tom Jeýkobs, alymlara Gün ulgamynyň daşynda, Ýupitere meňzeş planetany tapmaga kömek etdi. Belwýu şäheriniň ýaşaýjysy - raýat alymlary diýlip...

Britaniýada gadymy söwda şäheriniň harabalyklary gazylyp tapyldy

Britaniýada Rimiň baý söwda şäheriniň harabalyklary gazylyp tapyldy. Bu barada Guardian habar berýär. Arheologlar olary, Nortgemptonşirom şäheriniň aşagyndaky meýdançany derňew edenkerinde tapdylar. Olar ýarym metr...

Amurdaky Komsomolskda yşykly sütünler peýda boldy

8-nji ýanwarda Habarowsk sebitindäki Amurdaky-Komsomolsk şäheriniň ýaşaýjylary örän ýagty yşyk sütünlerine şaýat boldular. Bu ajaýyp optiki hadysa,howadaky kiçijik buz kristallary ýerüsti ýagtylyk çeşmelerinden dikligine yzyna...

Aýdaky «syrly jaýyň» syry aýan boldy

Hytaýyň «Ýuýtu-2» atly lunohodynyň Fon Karman atly kraterde düşüren “Gizlin” obýekti kiçijik daş bolup çykdy diýip, CNet internet neşiri habar berýär. Obýektiň ilkinji suratlary dekabr...

Galapagos adalarynda wulkan atylmasy başlandy

Täsin haýwanat dünýäsi bilen tanalýan Galapagos arhipelagynyň iň uly adasy Isabelada wulkan atylmagy başlandy diýip, Galapagos milli seýilgähi habar berýär. Bu arhipelagyň degişli bolup duran...

Sahara çölüniň täsinlikleri

Sahara çöli dünýäniň iň uly yssy çöli we Antarktidadan we Arktikadan soň üçünji uly çöl. Ol Demirgazyk Afrikada ýerleşip, materigiň uly böleklerini öz içine...

Amazon ýagyş tokaýlary – dünýäniň öýkeni

Amazonka tokaýlygy dünýädäki kislorodyň 20 göteriminden gowragyny öndürýär. Şonuň üçin oňa “Ýeriň öýkenleri” diýilýär. Ol bary-ýogy 3,4 million inedördül kilometre barabar bolsa-da, Amazon dünýädäki...

Düýeler üçin 5 ýyldyzly myhmanhana

Düýeler üçin dünýäde ilkinji 5 ýyldyzly myhmanhananyň Saud Arabystanynda açylandygy mälim edildi. Düýelere 5 ýyldyzly hyzmat berjek myhmanhananyň mahabat wideoýazgysy Saud Arabystanynyň düýe klubunyň jemgyýetçilik...

Hytaý 2021-nji ýylda kosmos uçuşlarynyň sany boýunça dünýä rekordyny goýdy

"Hytaý bütin ýylyň dowamynda 55 sany kosmos uçuryşyny amala aşyryp, dünýäde birinji orny eýeledi" -diýip CASC habarynda aýdylýar. Hytaý, bir ýylda sanaw boýunça 40-njy uçuşyny...

Messi PSŽ-den gitmek kararyna geldi

"PSŽ" topary özüniň belli hüjümçisi Lionel Messini ýitirip biler. El Chiringuito TV-nyň twitter-hasabynda habar berlişi ýaly, 34 ýaşly argentinaly hüjümçi şu möwsümiň ahyrynda fransuz...