31.9 C
Ashgabat
23-06-2021

«Merkezi Aziýa+Ýaponiýa» Dialogynyň çäklerinde resmi wekilleriň 14- nji mejlisi geçirildi

16-njy iýunda “Merkezi Aziýa + Ýaponiýa” Dialogynyň çäklerinde resmi wekilleriň wideoaragatnaşyk arkaly 14-nji mejlisi geçirildi. Bu çärede Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew Türkmenistana wekilçilik etdi. Mejlisi...

Tornadony uçaryň penjiresinden görkezdiler

Kanzasly meteorolog Jeýk Dunne tornadony uçar belentliginden surata düşürdi. “Siz haçan-da bolsa bir wagt, uçardan tornadony gördüňizmi? Indi gördük! " - diýip, ol teswirde ýazdy. Suratda uly tüweleý...

Habar beriş serişdeleri «Ýüzükleriň hökümdary» kinosy esasynda anime döretjekdigini öwrendiler

New Line we Warner animasiýa studiýalary Jon R.R Tolkinyň "Ýüzükleriň hökümdary" atly fantaziýa romanlaryna esaslanýan anime döreder diýip, Deadline habar berýär. Neşiriň habaryna görä, geljekki taslama "Ýüzükleriň...

Nature TTL Photographer of the Year surat bäsleşigi 2021-nji ýylyň iň gowy suratlaryny...

Agaçdan asylyp duran orangutanyň suraty "Haýwanlaryň özüni alyp barşy" kategoriýasynda birinji ýeri eýeledi we ýaryşyň baş baýragyny aldy. Suratçy Tomas Wijaýan bu özboluşly suraty Borneoda düşürdi....

Türkiýedäki Mermer deňzi "deňiz ýalpaklygy" bilen örtüldi

Stambulyň günortasyndaky Mermer deňzi ýakymsyz goýulykdaky nem bilen örtüldi. Ol dekabr aýynda peýda bolup başlady we iýun aýynyň başynda äpet ululyklara ýetdi. Reýter habar gullugynyň habaryna görä,...

2026-njy ýyldaky Ýewropanyň Medeni paýtagty belli boldy

“EuroPulse” -niň habaryna görä Finlýandiýanyň Oulu şäheri 2026- njy ýyldky Ýewropanyň medeni paýtagty hökmünde saýlandy. Finlýandiýada bu at üçin Tampere we Sawonlinna şäherleri dalaşgär boldular. Ýene-de bir...

Amerikanyň Dragon kosmos gämisi HKS-na birleşdi

Dragon ýük daşaýjy kosmos gämisi, Halkara kosmos stansiýasyna (ISS) awtomatiki usulda birleşdi, NASA ol ýer bilen göni ýaýlym alyp barýar. Falcon 9 kysymly raketa - göteriji...

Braziliýaly suratkeş zyňyndylardan ajaýyp eserleri döredýär

Braziliýanyň iň tanymal suratkeşlerinden biri Eduardo Srur, polietilen torbalardan meşhur suratlaryň köp görnüşini döretdi. Onuň nusgalarynyň arasynda da Winçiniň "Mona Lisa", Hokusaýyň "Kanagawadan beýik tolkun", Munçyň "Gykylyk"...

Dominikana respublikasy Latyn Amerika ýurtlarynyň arasynda howpsuz syýahatçylygyň lideri boldy

ATOR-yň habaryna görä, Dominikana Respublikasynda syýahatçylyk pudagynda işleýän ähli işgärlere sanjym edildi. Dominikana kurortlarynda dynç almak howpsuzdyr diýip respublikanyň syýahatçylyk baradaky ministrligi habar berýär. Kesel derejesi pese...

Amerikanyň kubogynyň finaly Rio-de-Žaneýroda "Marakana"-da geçiriler

Günorta Amerika Futbol Konfederasiýasynyň (KONMEBOL) web sahypasyndaky habara görä Amerikanyň futbol boýunça Kubogyň soňky oýny 10- njy iýulda Rio-de-Žaneýroda "Marakana" stadionynda geçiriler. Bu ýaryş 13-nji iýundan 10-njy...