28.9 C
Ashgabat
23-09-2021

Jeff Bezos garrylyga garşy göreşmek üçin maýa goýum goýdy

«MIT Tech Review» neşiriniň habar bermegine görä, dünýädäki iň baý adam, «Amazonyň» esaslandyryjysy Jeff Bezos garrylyga garşy göreşmek üçin ömri uzaldýan tehnologiýalary döredýän «Altos...

Er-Riýadda Merkezi Aziýa ýurtlary Aýlag hyzmatdaşlyk geňeşi bilen maslahat geçirildi

13-nji sentýabrda Aýlag Hyzmatdaşlyk Geňeşiniň Baş sekretariýatynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Er-Riýad şäherindäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçileriniň Geňeşiň Baş sekretarynyň syýasy meseleler we...

Ýewropanyň iň gymmat futbolçylarynyň sanawy düzüldi, Messi 8-nji ýere düşdi

Halkara sport gözleg merkeziniň sanawyna görä, (CIES Football Observatory) "Pari Sen-Žermen" toparyň hüjümçisi Kilian Mbappé "Uly bäşligiň" (Angliýa, Germaniýa, Ispaniýa, Italiýa we Fransiýa) iň...

Winni Puhyň 95 ýyllygyna bagyşlanyp, Britaniýada ýadygärlik teňňeler çykaryldy

  Beýik Britaniýanyň Karollygynyň teňňeler köşgi Winni-Puhy, "Winni Puh we onuň dostlary" atly köp sanly teňňeler toplumy bilen hormatlamak kararyna geldi. Şu ýylyň 14-nji oktýabrynda...

Kriştiano Ronaldu milli ýygyndy üçin iň köp pökgi geçirip, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

“Mançester Ýunaýted” toparynyň hem-de Portugaliýanyň ýygyndysynyň hüjümçisi Kriştiano Ronaldu Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. 36 ýaşly oýunçy milli ýygyndy üçin iň köp pökgi geçirilen, rekordy täzeledi....

Wirtual äýnek kosmosda uçmagyň nähilidigini görkezer

Gynansagam, biziň köpümiz, hiç wagt kosmosa gidip bilmeris. Şeýle-de bolsa, wirtual hakykatyň kömegi bilen, onuň nähili duýgudygyny bilmek mümkinçiligimiz bar. Bu ýerde gürrüň, Space Explorers immersiw seriýal...

ABŞ-da grawitasiýa akkumulýatorlary dörediler

Energy Vault kompaniýasy, ilkinji grawitasiýaly energiýa toplaýjyny gurmak üçin serişdeler aldy. Birinji gurnamany, ýylyň ahyryna çenli ABŞ-da guryp başlarlar. Geljekde olar Ýewropada, Ýakyn Gündogarda we Awstraliýada...

Tunisiň «mämişi» paýtagty kosmosdan görkezildi

Ady birmeňzeş bolan döwletiň paýtagty Tunis şäheri, kosmosdan seredeniňde mämişi çyralaryň inçe toruna meňzeýär. HKS-den alnan Ortaýer deňzi şäheriniň aýdyň suratyny, fransuz kosmonawty Toma Peske paýlaşdy. Şäheriň...

Oktýabr aýynda BAE-de dünýäniň iň beýik tomaşa çarhy açylar

Güýzde aýlarynda Dubaýda, syýahatçylar üçin hökman zyýarat mekanyna öwrülip biljek ägirt uly desga açylar - bu Ain Dubaý, dünýädäki iň uly tomaşa çarhy diýip, ATOR habar...

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda «üç gatly» bulutlar göründi

Aýowa ştatynda ýaşaýan tupan awçysy Jordan Swift tebigatyň iň ajaýyp bulutlaryndan birini - kenar ýaka bulutlaryny surata düşürmegi başardy. Marşaltaun şäheriniň golaýynda düşürilen suratda, adatdaky ýaly...