2.9 C
Ashgabat
23-01-2022

TÜRKMEN ZERGÄRÇILIK SUNGATYNYŇ MÜDIMILIGI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň ähli ugurlar boýunça täze sepgitleri gazanýandygyny aýdyň görmek bolýar. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: “Garaşsyz Türkmenistanyň şekillendiriş...

Taryhyň kanuny, adalatly Soltany

Osmanly taryhynda bu imperiýanyň iň uly topraklara eýe bolan döwri Ýowuz Soltan Selimiň ogly Kanuny Soltan Süleýmanyň döwrüdir (1520-1566). Ol kakasyndan miras galan topraklary...

Rus Diliniň Taryhyndan

Rus dili hindi-ýewropa dil maşgalasynyň bir bölegi bolan slawýan dilleriniň toparyna degişlidir. Bu Russiýa Federasiýasynyň çäginde kabul edilen döwlet dili we Ýewropada köp gürlenýän...

Duşmana ýowuz bolup inen Soltan

Osmanly taryhynyň möhüm hökümdarlaryndan biri hem Selim I-dir. Ýowuz Soltan Selim ady bilen tanalýan bu beýik türkmen hökümdary 1512-nji ýylda Osmanly döwletinde tagta çykdy....

“Syýasatnama” eseri

Alp Arslanyň, Mälik şanyň weziri bolan Nyzamylmülk (1017-1092) ylma, bilime, medeniýete howandarlyk edip öz adyny göterýän “Nyzamiýa” atly 9 kitaphana we metjit-medrese gurdurýar. 1091...

“Beýik küştçi” – Abu Bekir as-Suly

Küşt oýny araplarda “Sadranç” diýlip atlandyrlypdyr. Ol VIII-X asyrlarda has meşhur zehin oýnuna öwrülýär. Küşt oýny Hindistanda ýüze çykan hem bolsa Abbasy halyflygynyň bütin...

Asly-gerkez, ýurdy-Etrek, ady-Magtymgulydyr

"Dünýäniň Elbrusy" hasaplanýan akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň ajaýyp şygyrlary bize ähli babatda görelde mekdebidir. Ol diňe bir türkmen halkynyň däl, bütindünýäniň akyldarydyr. Häzirki wagtda...

Akylly it (Iňlis hekaýasy)

Bir wagtlar öz işleri bilen gümra bolup ýören gassap dükanyň içinde bir itiň girip gelýändigini görüpdir. Ol muňa gaty gaharlanyp, iti dükandan kowmak bilen...

Şöhraty dünýä dolan türkmen soltany Jelaleddin

Milli taryhymyza kök uran türkmen soltany Jelaleddiniň ady, edermenligi, garadangaýtmaz maksadaokgunlylygy, watansöýüjiligi, ynsanperwerligi hem-de belent adamkärçiligi mertebe münberinde uly sarpanyň eýesidir. Bu hakykat Hormatly...

Alp Arslan – beýik soltan hem ussat serkerde

XI asyryň ortalarynda Merwde düýbi tutulan Beýik Seljuk türkmenleriniň imperiýasy asyryň 70-nji ýyllaryna çenli öz çaklerini has-da giňeldipdir. Anadolyny eýelemek üçin türkmenleriň eden harby...