28.9 C
Ashgabat
23-09-2021

Heýkellerde parahatçylygyň waspy

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagalllasy esasynda medenýete we sungata uly üns berlip heýkeltaraşlyk sungaty hem ösýär. Milli medeniýetimizi we sungatymyzy halk köpçüligine ýaýmak, ýurdumyzyň...

Dünýäniň iň gadymy haly nusgasy

1947-nji ýylda Altaýdaky Pazyryk diýen depede ýerleşen gadymy mazarlykda gazuw-agtaryş işleri geçirilende, türkmen halysynyň haýran galdyryjy nusgasy ýüze çykaryldy. Alymlaryň çaklamalaryna görä, Pazyryk halysy b.e.öň V asyrda...

Şygyrlaryň sözbaşy sen, Aşgabat!

u döwür, bu ömür, bu ykbal bagt bolup düşleýän ýyllaryň umytlarynyň wysala gowuşýan döwri. Gujagynda bagtyýar ynsanlary jemlän ata Watanymyz bu gün dünýäniň üns...

GLORIFICATION OF ASHGABAT IN ART.

In the Year of Peace and Confidence in Turkmenistan, all branches of our country are successfully going forward with their new activities. One of the...

Ýeňiş güni mynasybetli geçirilen ýagty-yşykly görkeziliş nähili boldy

Asmana uçurylan dronlar Sowet esgeriniň Ržew ýadygärliginiň, Watançylyk urşy ordeniniň, asmana göterilýän ak durnalar we parahatçylyk kepderisiniň şekilini döretdiler. Ýagty-yşykly görkezilişi 7-nji maýdan 8-nji maýa geçýän gijede...

ŞEKILLENDIRIŞ WE AMALY-HAŞAM SUNGATYNDA WEPALYLYGYŇ WE BATYRLYGYŇ KEŞBI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly we öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde durmuşa geçirilýän döwletli işleriniň ähmiýetliligi ýokarlanýar. Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň her bir güni toýdur-baýramlara, şanly...

Aşgabat gözelligiň şäheri

Aşgabat oturymly ýaşaýşyň, gadymy ekerançylygyň, senetçiligiň, amaly-haşam sungatynyň eserleriniň dörän mekanydyr. Muny paýtagtymyzyň töweregini gurşap oturan Jeýtun, Pessejikdepe, Akdepe, Altyndepe, Änew we beýleki ýadygärliklerden...

Oýlanmalar ummany

1 BEDRE PAMOÝ (1-nji bölüm) Köpetdagy alkymlap otyran Hurmant Gökje obasy. Dagdan şaglap inýän çeşme suwunyň sesi erkana uçup ýören guşlaryň owazyna goşulyp gidýär. Bu ýyl...

Şygyr älemeniň almaz täji

Adamzat taryhynda akyldar şahyrlar, alymlar, kompozitorlar öz döredijilikleri bilen diňe bir döwre däl, diňe bir halka däl, eýsem, tutuş ynsanyýete we ömre degişli ölmez...