2.9 C
Ashgabat
23-01-2022

Türkmen medeniýetiniň şöhratly ýoly

Adamyň we jemgyýetiň döreden maddy we ruhy gymmatlyklarynyň toplumy bolan medeniýet adamzat jemgyýetinde ruhlandyryjy, terbiýeçilik, şahsyýetara gatnaşyklary sazlaşdyryjy hem-de ony kämilleşdiriji wezipeleri ýerine ýetirýän...

Iň gadymy şäherler

Dünýädäki her bir şäheriñ özboluşly taryhy bardyr. Olaryñ käbiriniñ düýbüniñ tutulanyna birnäçe ýyl geçen bolsa, käbirleriniñ asyrlaboýy dowam edip gelýän taryhy bar. Ýöne welin...

Piktografiýa – iň gadymy hat-ýazuwy

Elbetde, taryhymyzda, edebiýatymyzda gymmatly maglumatlary asyrlaryň jümmüşinden şu günlerimize getirýän zat ýazuw ýadygärliklerimiz bolup durýar. Ilkibaşda tebigatdaky aýry-aýry zatlary habar bermegiň, ýatda saklamagyň ilkinji...

Türkmen obasy – bagtyýarlygyň mekany

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Diýarymyzyň her bir güni toý-baýramlara, beýik ösüşlere beslenýär. Gahryman Arkadagymyz halkymyzyň eşretli, bolelin we bagtýar durmuşda ýaşamagy üçin çäksiz uly...

Semiramidanyň asma bagy – Mesopotamiýa medeniýetiniň ajaýyp nusgasy

Wawilondaky ýedi täsinligiň biri bolan Semiramidanyň asma bagy Mesopotamiýa medeniýetiniň ajaýyp nusgalarynyň biridir. Miladydan öňki VI asyrda Wawilonyň patyşasy Nawuhodonosor II aýaly Amitise bagyşlap, täsin bag gurmagy...

Harappa medeniýeti

XX asyryň birinji ýarymynda Hind derýasynyň aşak akymynda (häzirki Pakistan döwletiniň çäklerinde) gadymyýetiň iki sany uly şäheri Mohenjo-Daronyň we Harappanyň harabaçylyklarynda geçirilen arheologik gazuw-agtaryş işleri Ýer şarynyň...

Parfiýa medeniýetiniň taryhy

Antik döwründe Türkmenistanyň çäginde gülläp ösen Parfiýa medeniýeti kemala gelýär. Bu medeniýetiň ýüze çykmagy Beýik Parfiýa döwletiniň döremegi bilen baglanyşyklydyr. Miladydan öňki 247-nji ýylda doganlar Ärsak...

Etrusklaryň medeniýeti

Apennin ýarym adasynyň bir bölegi bolan Etruriýada (häzirki Toskana) miladydan öňki I müňýyllykda gadymy etrusk taýpalary ösen siwilizasiýany döredipdirler. Ol barada grek we rim awtorlarynyň (Gerodot,...

Dilewarlyk sungatynyň emele gelşi

Miladydan öňki V asyryň ikinji ýarymynda Gresiýada dilewarlyk sungaty hem ösüpdir. Gadymy grek dilewary we syýasatçy Demosfen syýasatçylar üçin çykyşlary taýýarlapdyr, dilewarlyk sungatyndan sapak beripdir, kazyýetde...

Bitaraplyk-biziň buýsanjymyz

Türkmenistanlylar Halkara Bitaraplyk gününi hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakyndaky Kararnamasyny kabul etmeginiň 26 ýyllygyny belleýärler. Bu şanly baýram mynasybetli...