28.9 C
Ashgabat
23-09-2021

Ýazuw çeşmelerinde gadymy Merw şäheri

Grek çeşmelerinde «Margiana», gadymy pars ýazgylarynda «Marguş», otpazarlaryň mukaddes kitaby «Awestada» bolsa «Mouru», orta asyrlarda «Horasan şäherleriniň enesi» ady bilen tanalýan Merw dünýä alymlarynyň ykrar etmekleri boýunça...

Garaşsyzlygyň taryhyna ser salsak…

2021 ýyl – mundan otuz ýyl owal özbaşdaklygyny jar eden we dünýä bileleşiginiň doly hukukly agzasy bolan Türkmenistan häzirki günlerde şan-şöhrata beslenýär. Garaşsyzlyk ýolundaky möhüm wakalaryň...

Garaşsyz, Bitarap berkarar Diýar şanly 30 ýyllyk toyuna barýar.

Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwrüniň täze taryhynyň senenamasyna altyn harplar bilen ýazylan ajaýyp senesini Garaşsyzlygyň 30 ýyllyk baýramçylygy uly dawara bilen belleniljek. Bu baýramçylyk merdana halkymyzyň uzak...

Aşgabat – binagärçiligiň kämil sungat eseri

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gözel paýtagtymyz Aşgabat dünýäniň iň owadan, asuda, abadan şäherleriniň birine öwrülýär. Hormatly Prezidentimiziň parasatly başlangyçlarynyň netijesinde gaýtalanmajak gözelligi bolan paýtagtymyz Aşgabadyň ajaýyp binalary...

Orta asyr binagärliginiň ajaýyp nusgasy

Alym Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan syzylyp çykan «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynda türkmen halkynyň baý taryhyndan söz açýan täsirli maglumatlar beýan edilýär. Türkmen halkynda bina...

“Ene – ýaşaýşyň gözbaşy”

Ene mukaddesligini hiç bir zada deňäp bolmajak baýlyk hazynasydyr. Ene – bu ýaşaýşyň gözbaşy. Her bir ýaşaýşy enesiz göz öňüne hem getirip bolmaýar. Türkmenistanyň...

Döwlet muzeýine täze arheologik tapyndylar gelip gowuşdy

19-njy sentýabrda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýine paýtagtymyzyň çäginden sentýabr aýynyň başlarynda ýüze çykarylan arheologik tapyndylary tabşyrmak dabarasy boldy. Oňa Türkmenistanyň Taryhy we...

120 müň ýyl ozalky adamlaryň yzlary

Saud Arabystanyň demirgazyk çäklerinde mundan 120 müň ýyl ozal ýaşap geçen adamlaryň hem-de haýwanlaryň käbir görnüşleriň daşa öwrülip giden yzlary tapyldy. Bu tapyndylar gadym...

Türkmenistanyň muzeýlerine wirtual syýahatlar guralar

Döwlet Medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň iki sergi zalynda “Wirtual muzeý” taslamasynyň ilkinji wideogörnüşi taýýarlanyp, synagdan geçirildi. Ol dünýä tejribesini öwrenmek arkaly ýurdumyzyň hünärmenleri tarapyndan...

Aşgabatda gurluşyk işleriniň barşynda arheologik tapyndylar ýüze çykaryldy

Aşgabadyň demirgazyk-günbatar böleginde gurulýan 16-njy tapgyryň ýaşaýyş toplumynyň çäginde, ýerasty kommunikasiýalar çekilen mahalynda, gurluşykçylar gadymy oturymly ýeriň yzlaryny ýüze çykardylar. 2 metrden gowrak çuňlukda ekskawatoryň...