2.9 C
Ashgabat
23-01-2022

“Beýik miras hakynda söhbet”

Türkmenistanyň Gurluşyk we Binagärlik ministrligi tarapyndan neşir edilýän jurnalynyň “Beýik miras hakynda söhbet” atly rubrikasy astynda berilýän makalalaryň içinde Hormatly Prezidentimiziň Türkmenleriň Gurluşyk we...

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabyň XIII jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy

“Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabyň XIII jildiniň neşir edilmegi milli Liderimiziň türkmen lukmanlarynyň hünär baýramçylygyna, tutuş halkymyza hem-de dünýäniň ylmy jemgyýetçiligine özboluşly sowgady boldy....

Türkmen soltany Jelaleddin Menguberdiniň kämil şahsyýeti ýaş nesle görelde mekdebidir

Mukaddes topragymyzyň her daban ýerinde asyrlara ýaň salýan pederlerimizden miras beýik namalar, şirin nagmalar heňňamlaryň hakykatyny hemra edinýän, geçmişiň paýhasdan püre-pür şanly wakalarynyň unudylmaz pursatlaryny ebedilige atarýan...

«Hatyra» kitabynyň birinji jildiniň täze neşiri çapdan çykdy

1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda faşizme garşy söweşlerde gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllyk baýramynyň öň ýanynda «Hatyra» kitabynyň birinji jildiniň gaýtadan işlenen...

«Ak şäherim Aşgabat» atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçdi

8-nji maýda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça «Ak şäherim Aşgabat» binasynyň ýanynda Gurluşyk we senagat toplumynyň, Aşgabat şäheriniň häkimliginiň guramagynda türkmen Lideriniň täze kitabynyň...

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabynyň fransuz dilindäki nusgasy tanyşdyryldy

  23-nji dekabrda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň fransuz dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Tanyşdyrylyş dabarasyna Türkmenistanyň gazet-žurnallarynyň baş redaktorlary, ýerli...

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitaby türk dilinde neşir edildi

Söwda-senagat edarasynyň binasynda Gurbanguly Berdimuhamedowyň türk dilinde neşir edilen “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Çärä gazetleriň we žurnallaryň redaktorlary, ýokary okuw mekdepleriň rektorlary,...

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitaby arap dilinde neşir edildi

Söwda-senagat edarasynyň binasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabynyň arap dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Çärä gazetleriň we žurnallaryň redaktorlary, ýokary okuw mekdepleriniň...

«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitaby rus dilinde neşir edildi

Türkmenistanyň Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitaby «ARETI» kompaniýasynyň ýardam etmeginde rus dilinde çap edildi. Bu eser bilen indi russiýaly okyjylar hem tanşyp...

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabynyň azerbaýjan dilindäki neşiri tanyşdyryldy

Söwda-senagat edarasynyň binasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň azerbaýjan dilinde neşir edilen “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Dabaraly çäre ýurdumyzyň Daşary işler ministrligi...