2.9 C
Ashgabat
23-01-2022

Size süýt içmek bolmaýandygyny nädip bilmeli

Berhiz lukmany Natalýa Nefedowa adamyň süýt içip biljekdigini ýa-da ýokdugyny nädip kesgitlemelidigini aýtdy. Munuň üçin genetiki ýa-da beýleki gymmat bahaly barlaglar gerek däl. Lukmanyň belleýşi...

Ýüzärlik – ýüz derde dermanlyk

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň gözel tebigaty, ynsan saglygyna melhemlik täsirli dermanlyk ösümliklere iňňän baýdyr. Munuň şeýledigini Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabyndaky...

Türkmenabat şäherinde arassalanmadyk glisirrizin turşusyny öndürýän kärhana gurlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň “Türkmendermansenagat” birleşiginiň S.A.Nyýazow adyndaky...

Jaň sagady jyňňyrdandan soň birden ýeriňden galmagyň nämesi howply

Russiýaly newrolog-lukman Igor Orlowyň sözlerine görä, jaň sagady jyňňyrdandan soň, adamyň biraz wagtlyk ýerinden galman ýatmaly - bu beden üçin peýdaly bolar. Orlowyň pikiriçe, birden...

Il sagalygy – ýurt baýlygy

Halkyň saglyk ýagdaýy ýurduň abadançylygynyň iň möhüm görkezijileriniň biri hasaplanýar. Sagdyn adam jemgyýetiň gymmatly baýlygy. Saglyk döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmekde esasy meselele halkyň saglygyny...

Ýurdumyzyň saglyk ulgamyndaky ösüşler

Häzirki wagtda Türkmenistan Watanymyz milli saglygy goraýyş ulgamyny özgertdi we ösdürdi hem-de oňa ilatyň durmuş taýdan goraglylygy boýunça köp maksatly ulgam derejesini berdi. Ýurdumyzda...

Lukmanlar ýürek keseliniň esasy alamatlaryny atlandyrdylar

Ýürek keseliniň alamatlary duýdansyz aladalanma, sowuklama bolmadyk ýagdaýynda dörän üsgülewük, baş aýlanma, barmaklaryň sançmagy, göz görejiniň bulaşmagy, duýdansyz nähoş bolmak, döşüň we elleriňi ýaramaz...

Gök çaý gipertoniýadan 65%-e çenli gorag usuly bolup biler

1507 hytaýly adamlaryň maglumatlaryny gözden geçiren gözlegiň netijesine görä, günde ýarym käse gök çaý hem gipertoniýa howpuny peseldýär we gan basyşyna oňyn täsir edýär....

Limonyň peýdalary we zyýany

Gök miweleriň biri bolan limonyň dermanlyk häsiýeti örän ýokarydyr. Şonuň bilen birlikde ony aşa köp mukdarda iýmegiň hem zyýanly taraplary hem bardyr. Bu barada...

Käşiriň saglyga peýdalary

Käşir köp sanly peýdaly häsiýetlere eýe bolan ajaýyp önümdir. Ol diňe dürli tagamlar üçin amatly gök önüm hökmünde däl, eýsem dürli keselleri ýeňip geçmäge...