29.9 C
Ashgabat
23-06-2021

Gün urmadan goranyň!

Gün şöhlesiniň adamyň saglygyna peýdasy uludyr. Ýaş çagalarda igleme keseliniň öňüni almaga ýardamly D witamin Gün şöhlesiniň täsiri arkaly emele gelýär. Onuň üçin ýaş çaga bilen...

ABŞ-da ýaşaýan 104 ýaşly pensioner uzak ýaşamagyň süýji usulyny aýtdy

Gawaý ştatynyň Gonolulu şäherinden Waýlet atly pensioner aýal maý aýynyň ahyrynda 104 ýaşyny belledi. Ol ýaşynyň bir çene baranyna garamazdan, örän işjeň, öz-özüne hyzmat edýär, gürrüňdeşlikleri...

Lukman adamyň gözelliginiň nämä baglydygyny aýtdy

Lukman we teleýaýlym alyp baryjy Aleksandr Mýasnikow "Rossiýa 1" teleýaýlymynyň efirinde bagry esasy "gözellik organy" diýip atlandyrdy. "Bagyr - diňe bir arassalaýjy süzgüç däl. Bagyr holesterin...

Tudananyň peýdasy

Il içinde gowy görlüp iýilýän, esasanam çagalaryň söýgüli ýaz nygmaty bolan tudana diňe bir süýji tagamy bilen däl, eýsem saglyga peýdasy bilen hem tapawutlanýar. Ol köplenç,...

Gün tertibi — sagdyn durmuş ýörelgesiniň girewi

Ynsan saglygyny goramakda sagdyn durmuş ýörelgesiniň ähmiýeti uludyr. Sagdyn durmuş ýörelgesini alyp barmakda kadaly gün tertibiniň ähmiýeti örän uludyr. Kadaly gün tertibi her ýaş üçin we...

Ýokanç kesel hünärmeni kimiň COVID-19 bilen gaýtadan keselläp biljekdigini aýtdy

Koronawirus keseliniň gaýtadan ýokaşma hadysalary seýrek, ýöne, şeýle-de bolsa ikinji gezek ýokaşyp bilýän hassalar kategoriýasy bar diýip, RUDN uniwersitetiniň ýokanç keseller kafedrasynyň dosenti Sergeý Woznesenskiý habar berdi. "Bu...

Lukman kime ýertudana iýmek bolmaýandygy barada gürrüň berdi

"Ýertudana güýçli iýmit allergeny bolup biler. Köplenç iýmişler immun ulgamynda dörän reaksiýany güýçlendirýär, esasanam adamyň aşgazan-içege ulgamynda gowşaklyk bar bolsa. Agyr ýagdaýlarda anafilaktiki şok bolup biler (derrew...

Lukman yssyda teşneligi gandyrmagyň howply ýollary barada gürrüň berdi

Yssy howada suwsuzlygy, buzly içgiler bilen däl-de aram sowuk suw, miweli içgiler we kwas bilen suwsuzlygyňyzy kanagatlandyrmak has gowudyr. Bir günde iň köp sarp edilýän suwuklygyň...

Energetiki içgilerine bolan söýgi beýni çişmesine getirýär

Kertin Uniwersitetiniň (Awstraliýa) barlagçylary syçanlarda geçirilen barlaglaryň dowamynda energiýa içgileriniň yzygiderli sarp edilmeginiň bedene nähili täsir edýändigini öwrendiler. Iki sany gözlegleriň netijesi Frontiers in Nutrition and Nutrients...

COVID-19-a garşy sanjym geçirmek üçin kesgitlenen nokatlar mälim edildi

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýşyň habarlar merkezi «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna dynç almaga gidýän raýatlara COVID-19-a garşy sanjym geçirmek üçin kesgitlenen nokatlary mälim...