28.9 C
Ashgabat
23-09-2021

Bilim, saglygy goraýyş we sport ulgamlary: geçen 8 aýyň esasy görkezijileri

Bilim ulgamynda amala aşyrylýan özgertmelere laýyklykda, hasabat döwründe okuw işini kämilleşdirmek, ýaş nesillerimize döwrebap bilim bermek, olary milli we umumadamzat ruhy gymmatlyklary esasynda terbiýelemek...

Sowuklamany bejermegiň howply ýollary sanap geçildi

Güýz aýlary başlandy, bu bolsa möwsümleýin keselleriň wagtynyň golaýdygyny aňladýar. Ýokary kategoriýaly otolaringolog Wladimir Zaýtsew haýsy usullary bilen bejergi geçirmeli däldigi barada gürrüň berdi. Hünärmen, köp adamlar...

Pomidorda koronawirusa garşy sanjymy ornaşdyrdylar

Özbegistan Ylymlar akademiýasynyň Genomika we bioinformatika merkeziniň alymlary COVID-19 garşy iýilýän sanjymy döretdiler. Munuň üçin olar, pomidor ulandylar. Döredijileriň sözlerine görä, keseliň öňüni almak üçin pomidor iýmek ýeterlikdir....

Lukman ýatmazdan öň smartfon ulanmagyň ertirki güne ýetirýän täsirini açyklady

Ýatmazdan öň smartfon ulanmagyň zyýanly täsiriniň bardygy - her bir adama bellidir. Russiýaly psiholog we Amaly Psihologiýa Merkeziniň müdiri Sergeý Klýuçnikow şeýle endigiň ertirki güne, nähili...

Horlanmak üçin howply adamlaryň görnüşleri ýüze çykaryldy

Anoreksiýa ýa-da iýmit siňdiriş bozulmasy (ISB) keseliniň döremegine getirýän şertleri bolan adamlar üçin horlanmak howply bolup biler. Mundan başga- da, deňagramsyz berhizlere ýa-da adatdan daşary pes...

Koronawirus pandemiýasy dünýädäki adamlaryň ukusyny ýaramazlaşdyrdy

Sleep Health neşiri, koronawirus pandemiýasynyň, dünýädäki dürli ýurtlardaky adamlaryň ukusyna edýän täsirini anyklamaga gönükdirilen global barlagyň netijelerini çap etdi. Barlaglara, dünýäniň 79 ýurdundan 991 adamyň gatnaşandygy habar...

Antidepressantlar beýni üçin zyýanly bolup çykdy

Halkara alymlar topary, maýmynlarda synag geçirdiler we prozak antidepressantyň kabul edilmeginiň olaryň beýnisine ýaramaz täsir edendigini anykladylar. Alymlar prozak antidepressantyny iki ýyllap kabul eden makalaryň beýnisinde lipidleriň derejesiniň...

Lukman derman ulanmazdan gan basyşyny peseltmegiň ýollaryny tapdy

Ýokary gan basyş - örän çynlakaý meseledir. Köplenç ýagdaýda bu meseläni dermanyň kömegi bilen çözmäge synanyşýarlar. Ýöne, görnüşe görä, ýagdaýy başga ýollar bilen hem ýeňilleşdirmegiň usuly...

Koronawirusa garşy DNK gatyşykly ilkinji sanjym oýlap tapyldy

Hindistan, adatdan daşary ýagdaýlar üçin COVID-19 garşy, dünýäde ilkinji DNK sanjymyny tassyklady. ZyCoV-D sanjymynyň üç dozasy sanjym edilenleriň 66% -de keseliň öňüni alýar. Waksinany döredijiler, Hindistanda her...

Alymlar ahyrsoňy örtügiň COVID-19-dan goramaga kömek edip- etmeýänligi baradaky karara geldiler

Bilşimiz ýaly, COVID-19 keseli köplenç asgyrmak, üsgürmek we gürlemek arkaly ýaýraýar, hünärmeniň sözlerine görä, şeýle ýagdaýlarda, örtük dakynmak ýokaşma ähtimallygyny peseldýär. Lukmanyň aýtmagyna görä, örtük ​ýokançlykdan gorap...