2018-nji ýylda astronomlar Aýda suw buzunynyň barlygy baradaky ilkinji subutnamalaryny tapdylar. Bu ýerler göni gün şöhlesinden goralýar, ýöne ýyldyzdan çykýan bölejikler bilen bilelikde gelýän gün ýelinden gorag ýokdyr. Olar aýdaky buzy ýok edip bilerler, ýöne beýle bolanok.

Ýerden tapawutlylykda Aýyň, bu bölejikleriň täsirinden gorajak magnit galkanynyň ýokdugyny bellemelidiris. Şeýle-de bolsa, Arizona uniwersitetiniň alymlary ýakynda geçirilen gözlegde magnit anomaliýalarynyň kartasy bilen paýlaşdylar. Olar, Aýyň, milliardlarça ýyl mundan ozal ýitip giden gadymy magnit galkanynyň galyndylary diýilip hasaplanýar.

Bu magnit anomaliýalary, buz üýşmekleri bolan birnäçe uly polýar kraterler bilen kesişýär. Gözlegçileriň pikirine görä, anomaliýalar suw buzuny gün ýeliniň yzygiderli hüjümlerinden goraýan kiçijik magnit galkan hökmünde edip biler.