19-njy martda paýtagtymyz Aşgabatda Ruhyýet Köşgünde Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentiniň resmi taýdan işe girişmek dabarasy boldy.

Dabara Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň ýolbaşçylary, agzalary we deputatlary, Hökümetiň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, hukuk goraýjy we harby edaralaryň gullukçylary, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, ýerli häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň wekilleri, Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň agzalary, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärler, daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky ilçileri, ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, giň jemgyýetçilik köpçüligi gatnaşdy.

Dabaranyň başynda hormat garawulynyň esgerleri dabaraly ýagdaýda dabaraly sazyň owazynyň astynda zala Türkmenistanyň Döwlet baýdagyny, Türkmenistanyň Prezidentiniň Tugyny, Türkmenistanyň Konstitusiýasyny, Türkmenistanyň Prezidentiniň Tapawutlandyryjy nyşanyny we mukaddes Gurhany getirdiler.

Türkmenistanyň Prezidentiniň ählihalk saýlawlarynyň netijelerini yglan etmek üçin, Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň başlygy G.Myradowa söz berildi we saýlawlaryň netijeleri täzeden yglan edildi.

Dabarada mährem eneler ak ýol arzuwlamagyň nyşany hökmünde ak keçe ýazyp, duz-çörekli, ýagşy dilegler etdiler.

Ruhyýet köşgünde resmi taýdan işe girişmek dabarasynyň barşynda Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Watanymyza we halkymyza wepaly gulluk etmek hakynda kasam etdi.

Soňra täze saýlanan döwlet Baştutanymyza Türkmenistanyň Prezidentiniň şahadatnamasy gowşuryldy. Ýurdumyzyň ýaşululary hormatly Prezidentimize Türkmenistanyň Prezidentiniň Tapawutlandyryjy nyşanyny hormat bilen gowşurdylar.

Saýlanan döwlet Baştutanymyzyň wezipä girişendigi dabaraly yglan edilýär. Türkmenistanyň Prezidenti dabara gatnaşyjylara ýüzlenip çykyş etdi.

Soňra Türkmenistanyň Prezidenti halk köpçüliginiň uly dabara we şowhun bilen ugratmagynda «Oguz han» köşkler toplumyna ugrady.

Bu ýerde Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine girişmek dabarasy mynasybetli harby ýöriş guraldy.

Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidenti Kabul ediş merkezinde geçirilen dabara gatnaşdy. Mundan başga-da, ýurdumyzyň döwlet münberinden geçirilen baýramçylyk dabarasy asmana atylan feýerwerkler bilen utgaşyp gitdi.

 

Mekan Serdarow

Türkmen döwlet-binagärlik gurluşyk institutynyň

Ýol gurluşygy fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.