Alymlar, adam bedeniniň ýakyn wagtlarda biziň planetada döräp biljek ýokary temperatura we çyglylyga çydap bilmejekdigini aýtdylar.

Ýaşlaryň arasynda geçirilen täze gözleg, çyglylygyň iň ýokary derejesine ýetende, adamyň uýgunlaşmagynyň iň ýokary çäginiň bary-ýogy 31 ° C bolandygyny görkezdi. Bu teoretiki çaklamalardan dört dereje pes we garry adamlar üçin bu çäk has pesdir. Hawa, gurak we yssy howany adamlar has aňsat geçirýärler. Doly gurak gurşawda adamyň diri galmagynyň çäkleri 50 ° C töweregi bolmagy mümkin.

Howanyň üýtgemegi global ýylylygyň we suwuň bugarmagyna sebäp bolýar, ýagny planetanyň temperaturasy gyzýar we çyglanýar. Temperaturanyň çäklerinden geçmek howpy barha artýar. Esasanam tropiki ýerlerde.