Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda depginli ösüşler we giň gerimli özgertmeler ýoly bilen täze tehnologik eýýama gadam basýan ýurdumyz ýeňişli ýollary külterledi. Ýokary durmuş ölçeglerini üpjün edýän ägirt uly maksatnamalar üstünlikli amala aşyryldy. «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda, halk hojalygynyň ähli pudaklarynda depginli ösüş gazanyldy we ol ýene-de dowam edýär, döwletimiziň ykdysady ösüşini hil taýdan täze derejä çykarmak, pudaklaryň bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, ähli ugurlarda sanly ulgamy ornaşdyrmak, raýatlaryň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli gowulandyrmak boýunça netijeli işler alnyp barylýar.

Bütin dünýäde parahatçylygy, dost-doganlygy we durnukly ösüşi gazanmakda halkara bileleşigiň tagallalaryny hemmetaraplaýyn goldaýan, öňdengörüji we maksada gönükdirilen daşary syýasaty alyp barýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyz eziz Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda belent sepgitleri nazarlaýar.

Biz Arkadagly zamanamyzyň ösüşlerini her bir ugurda, her bir ädimde görýäris. Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda Türkmenistanyň iň täze taryhyna şöhratly sahypalar hökmünde ýazylýan bu işler Garaşsyzlygymyzyň esaslaryny berkidýär, bagtyýarlygyň, parahatçylygyň, asudalygyň we abadançylygyň ýurdy hökmünde eziz Watanymyzy şan-şöhrata besleýär.

Merdana halkymyz Arkadag Prezidentimiziň töweregine mäkäm jebisleşip, ähli ugurlarda zähmet ýeňişlerini gazanýar, döwletimiziň ösüşine mynasyp goşant goşýar. Gazanylýan ähli ösüşler Gahryman Arkadagymyzyň oýlanyşykly we öňdengörüjilikli syýasaty, irginsiz yhlasy, syýasy erki bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Halkymyzy dünýä tanadan milli Liderimiziň ýol-ýörelgesi ynsanperwerligiň, adam hakyndaky aladanyň belent nusgasyny özünde jemlemek bilen, nesilleriň rowaç hem abadan geljeginiň binýadyny goýýar. Ýetip gelen täze — 2022-nji ýyly «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip atlandyrmak baradaky teklip halkymyz tarapyndan öňe sürüldi we ikelläp goldanyldy. Ýaňy-ýakynda bolsa Gahryman Arkadagymyz Ministrler Kabinetiniň we Döwlet Howpsuzlyk geňeşiniň Täze ýyl baýramynyň öňüsyrasyndaky bilelikdäki jemleýji mejlisinde ýylyň şygaryny «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip yglan etdi we şanly ýylyň nyşanyny tassyklady.

2022-nji ýyla «Halkyň Arkadagly zamanasy» adynyň berilmegi hem-de bu babatda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Kararynyň kabul edilmegi halkymyzyň isleg-arzuwlarynyň beýanyna öwrüldi diýsek ýalňyşmarys. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň sene ýazgylary beýik başlangyçlaryň esasynda il-ýurt bähbitli ajaýyp işleriň bitirilmegi, uly üstünlikleriň, ösüşleriň gazanylmagy bilen baýlaşýar. Çuň pelsepewi şygar hem sebitde ylalaşdyryjy merkez bolup çykyş edýän Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň, asuda jemgyýetimiziň öňegidişlikleriniň möhüm ugurlaryna ünsi çekmäge, ähli tagallalary ösüşiň täze belentliklerine gönükdirmäge giň ýol açar.

Mylkyýew Atajan 

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň 

Inžener mehanika fakultetiniň mugallymy.