Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň
söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap
Emirlikleriniň, Şweýsariýanyň, Kipriň we Täjigistanyň telekeçileri
Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar
kerosinini satyn aldylar. Türkiýäniň işewür toparlarynyň wekilleri «Ýer zemin
berekedi» hususy kärhanasynyň posdan we ýaglardan arassalamak üçin niýetlenen
serişdäni satyn aldylar. Geleşikleriň bahasy ABŞ-nyň 11 million 672 müň
dollaryndan gowrak boldy.