Londondaky Tebigat taryhy muzeýine gelýänleriň iň gowy görýän
tirannazawryna Lesterde ýerleşýän maşgala kärhanasy tarapyndan dokalan äpet
žempir geýdirdiler.
Lesterdäki kärhana 1980-nji ýyllardan bäri roždestwo žempirlerini öndürip
gelýär.
Tirannazawryň žempiri adatdakylardan 12 esse agyr. Şol bir wagtyň özünde,
şuňa meňzeş nagyşly žempirleri muzeýiň ýadygärlik dükanyndan satyn alyp
bolýar.
Işçiler bu žempirleri satmakdan alnan girdejiniň diňe bir ylmy-barlag işleri
üçin däl, eýsem 80 metrlik eksponatlary abatlamak üçin hem sarp edilýändigini
aýdýarlar.
Muzeýiň Lester kärhanasyny saýlamagynyň sebäbi, olar Britaniýada,
gaýtadan işlenen ýüplüklerden we plastik çüýşelerden ýasalýar.