Sanjymlaryň sanynyň 8 milliarddan geçendigi mälim boldy, üstesine-de,
proseduralaryň köpüsi – 4,16 milliardy – diňe üç ýurda degişlidir. Bular Hytaý (2,5
milliard), Hindistan (1,2 milliard) we ABŞ (0,46 milliard). Şol bir wagtyň özünde
sanjymlaryň takyk sanyny hasaplamagyň mümkin däldigine düşünmek möhümdir,
sebäbi köp ýurtlar sanjymlaryň tassyklanan dozalarynyň we edilen sanjymlaryň
sanyny habar berýär.
Ýaňy ýakynda, Germaniýanyň, sanjym edilmedik raýatlara çäklendirmeleri
girizmek meýilnamalary baradaky maglumatlaryň internet ulgamynda peýda
bolandygyny ýatladýarys. Ýurt häkimiýeti olara supermarketlerden we
dermanhanalardan başga dükanlara girmeklerini "gadagan etmek" isleýär. Şol bir
wagtyň özünde, ýurduň ýaşaýjylary iki adamdan köp bolmadyk duşuşyklarda
görüşip bilerler.