Has öňden bilinýän dronlar ýaly bu täze enjam hem dikligine uçmaga ukyply. Şol bir wagtyň özünde, onuň iň ýokary tizligi sagatda 400 km.

Ýakynda hödürlenen dronyň prototipini ilkinji gezek hünärmenler tarapyndan 2019-njy ýylda görkezilendigini belläp geçeliň. Şol wagt enjama AB5 diýip atlandyrypdylar.

AB5-den tapawutlylykda, ABŞ-nyň iň ýokary uçuş agramy 60 kg ybaratdyr. Şol bir wagtyň özünde olaryň 20-si ýangyçdyr.

Drona ýere gonmak üçin 1,2 metrden 0,9 metre çenli meýdança ýeterlikdir. Bir doly bak bilen pilotsyz uçar 150 km çenli uçup bilýär. Uzakdan dolandyryş hem 50 km aralykda üpjün edilýär.