Birleşen Arap Emirlikleri 2050-nji ýyla çenli arassa we alternatiw energiýa üçin 163 milliard dollar maýa goýar. BAE-niň Premýer-ministri we Dubaýyň Emiri göz öňünde tutulan maýa goýumlary bilen howanyň hapalanmagynyň öňüni almak isleýändiklerini mälim etdi.

Birleşen Arap Emirlikleri 2017-nji ýylda “2050-Energiýa strategiýasyny” yglan etdi. Bu strategiýa bilen, kärhanalaryň sarp edijiliginiň netijesini 40 göterim ýokarlandyrmak, öndürilen arassa energiýasynyň paýyny 25 göterimden 50 göterime çenli ýokarlandyrmak we 700 milliard dirhem (190,6 milliard dollar) tygşytlamak maksat edinilýär.

Howanyň arassalygy, tehnologiýa, Ýel we Gün ýaly, alternatiw energiýa ulanmak arkaly hapa gazlarynyň zyňyndylaryny mümkin boldugyça azaltmak diýmekdir.

Döwletmyrat Tejenow, 

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş 

institutynyň Maliýe fakultetiniň 2-nji ýyl talyby.