Angliýanyň Milli saglygy goraýyş gullugy 50-den gowrak rak keselini
anyklamagyň täze usulyny synagdan geçirip başlady. Bu usul, keseliň alamatlary
ýüze çykmazdan ozal, keseli kesgitläp biler.
Synaglara 50 ýaşdan 77 ýaş aralygyndaky 140 müň meýletinçi gatnaşar. Test
üçin gan tabşyrmak ýeterlikdir. Gatnaşýanlar ýylda bir gezek analiz tabşyrmaly
bolarlar.
Alymlar, testiň üstünlikli çykan ýagdaýynda, rak keselini anyklamakda
düýpgöter özgeriş gazanjakdyklaryna ynanýarlar. Keseli irki döwürde anyklap
bilmeklik ,ony bejermek mümkinçiligi ep-esli ýokarlanýar. Häzir rak keselini
biopsiýa boýunça anyklaýarlar, ýöne alamatlary bolmazdan ony bellemeýärler.
Täze usul gandaky rak öýjükleriniň DNK böleklerini gözleýär. Uzak wagtlap
özüni görkezmeýän rak keselinde bu möhüm bolup biler.