Ýokary öndürijilikli galla ýygnaýjy tehnikalaryň 2100-den gowragy
ýurdumyzyň atyzlarynda galla ýygymynda gije-gündiz ulanylýar. Eýýäm olaryň
kömegi bilen 600 müň tonna golaý bugdaý ýygnaldy. Bu barada «Türkmenistan:
Altyn asyr» elektron gazeti habar berýär.
Häzirki galla oragynda dünýä belli «John Deere», «CLAAS» kysymly
kuwwatly tehnikalardan peýdalanylýar. Diňe 2017-nji ýyldan 2020-nji ýyllar
aralygynda «CLAAS» kysymly kombaýnlaryň müňe golaýy hojalyklara berildi. Bu
kuwwatly enjamlar uzak ýyllar işledilmäge niýetlenendir. Olar beýleki däneli
ekinleri ýygnamakda hem netiejli ulanylyp bilner. Ulgamlary kompýuter
dolandyrýar.
Ýurduň atyzlarynda galla oragynda işleýänler üçin ähli şertler döredilen.
Etraplarda döredilen abatlaýyş-sazlaýyş toparlary zerur nyzmatlary ýerine ýetirip,
oba hojalyk tehnikalarynyň sazlaşykly işini üpjün edýärler.