Ýewropa Futbol çempionatynyň kubogy Sankt-Peterburg şäherine geldi we
öňümizdäki günler görmek isleýänlere görkeziler. Bu barada Sankt-Peterburg
şäheriniň gubernatory Aleksandr Beglow žurnalistlere habar berdi.
"Ony futbolist Dawid Trezege getirdi. Bu çempionaty geçirmek şäherimiziň
buýsançdygyna ynanýaryn, biz oňa taýynlyk gördük, ol yza süýşürildi, ýöne
pandemiýa garamazdan şäherimiz örän gowy taýýarlandy "-diýip gubernator
gürrüň berdi.
Ýewropanyň çempionaty 11-nji iýundan 11-nji iýul aralygynda geçiriler.
Mundan başga-da, Sankt-Peterburgda Dublinde meýilleşdirilen ýaryşyň toparlaýyn
tapgyrynyň üç oýny geçiriler. Umuman alanyňda, Sankt-Peterburgda ýedi oýun
geçiriler: Belgiýa – Russiýa (12-nji iýun), Polşa – Slowakiýa (14-nji iýun),
Finlýandiýa – Russiýa (16-njy iýun), Şwesiýa – Slowakiýa (18-nji iýun),
Finlýandiýa – Belgiýa (Iýun) 21), Şwesiýa – Polşa (23-nji iýun), şeýle hem 2-nji
iýulda çärýek final oýny.