Meşhur fransiýally suratkeş JR bir gijede Eýfel diňini Mars meýdançasyndan
gaýaly deräniň gyrasyna "gördi", ol bu ýerde gaýýan ýaly bolup görünýär.
Optiki illýuziýa, suratkeş tarapyndan minaranyň öňündäki diwara we ýere
ýelmeşen gara we ak diwar kagyzynyň kömegi bilen döredildi. Eger dogry rakurs
saýlansa, diň we çeper gurnama, bir we örän ajaýyp, biri-birine örän laýyk gelýän
suraty görkezýär.
JR-iň täze işi syýahatçylaryň we ýerli ýaşaýjylaryň ünsüni özüne çekdi we
sosial ulgamlarda uly gyzyklanma döretdi diýip, Roýter habar berýär.