Kertin Uniwersitetiniň (Awstraliýa) barlagçylary syçanlarda geçirilen
barlaglaryň dowamynda energiýa içgileriniň yzygiderli sarp edilmeginiň bedene
nähili täsir edýändigini öwrendiler. Iki sany gözlegleriň netijesi Frontiers in
Nutrition and Nutrients žurnalynda çap edildi.
Birinji gözleg, energiýa içgileriniň, hatda düzüminde şeker goşulmadyk
içgileriň köp sarp edilmeginiň, gan-beýni barýeriniň (gan bilen merkezi nerw
ulgamynyň arasyndaky barýer) bozulmagyna goşant goşýandygyny görkezdi. Bu
beýnimizdäki gan damarlaryna zeper ýetirýär we beýnimizdäki çişme derejesini
ýokarlandyrýar.
Ikinji gözleg, hatda şekersiz energetiki içgileriň hem metaboliki sindromyň
güýçlenmegine getirýär – maddalaryň çalyşmasynyň bozulmagy, bu bolsa ýürek-
damar kesellerine we 2-nji görnüşli süýji keseline sebäp bolýandygyny görkezdi.
Gözlegçiler, islendik energetiki içgileriniň her gün sarp edilmeginiň ganda
glukozanyň, holesteriniň we trigliseridleriň derejesini ýokarlandyrýandygyny
bellediler.