Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý polisiýasy gaçyp giden gara panteranyň
gözleginde birnäçe gün bäri şäheriň iki sebitinde patrullyk edýär.
Ýyrtyjynyň Springs sebitinde görülenmiş diýip, The National habar berýär.
Ýerli ýaşaýjylar sosial ulgamlarda ýerli birleşikleriň birinde uzakdan hem-de
düşnüksiz düşürilen wideony paýlaşdylar.
Pişigiň "görlen" ýerine ýabany haýwan hünärmenleri geldi. Olar bu ýeri
gözden geçirdiler we hiç hili ýyrtyjynyň yzlaryna tapmadylar.
Soňra hünärmenler "panteraly" wideony jikme-jik seljerdiler we wideodaky
uly öý pişigi diýen netijä geldiler.