2021-nji ýylyň 1-nji iýunyndan 1-nji sentýabra çenli Awazada dynç almak
üçin ýüze çykýan soraglara jogap bermek maksady bilen, Aşgabat şäherinde hem-
de welaýatlarda gyzgyn telefon belgileri döredildi — (119). Raýatlar aşakdaky
telefon belgilerine jaň edip, özlerini gyzyklandyrýan soraglara jogap alyp bilerler:
Aşgabat şäheri (80012) 93-82-12
Ahal welaýaty (800137) 33-1-40
Balkan welaýaty (800222) 6-03-95
Daşoguz welaýaty (800322) 2-55-96
Lebap welaýaty (800422) 3-10-24
Mary welaýaty (800522) 4-42-53