MacRumors saýty iOS 14.6 kodynda Apple -iň ýakyn wagtda çykarjak täze
Beats Studio Pro gulaklyklar suratlaryny tapdy.
Studio Pro- bu klassiki we düýbünden simsiz gulaklykdyr. AirPods-dan
tapawutlylykda bu gulaklyklar gaty kiçi bolup,olar gulakdan duran wagty daşyna
çykyp durmaz. Olaryň keýsi adaty ululykda bolup reňkleri üç görnüşde bolar.
Studio Pro – gulaklyklarynyň aýratynlyklary we bahalary barada entek Apple-
den maglumat ýok.Uly bolmadyk göwrümi sebäpli, onuň AirPods-dan
özbaşdaklygy pes bolup biler, ýöne munuň ýerine gulaklyklary götermek we
güýçlendirmek üçin zerur bolan keýsdäki akkumulýator öwezini dolup biler.

Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky
Türkmen döwlet uniwersitetinin
Fizika fakultetinin talyby: Babajanow Rustam