Afrikanyň Sahel sebiti kosmosdan Mast çölüne meňzeýär, aslynda ol ýaşaýyş
bilen doly.
Gyzyl deňizden Atlantik ummanyna çenli tutuş kontinente uzalyp gidýän
özboluşly “guşagyň” suratlaryny HKS-den ýapon kosmonawty Soiti Noguti
paýlaşdy.
Sahel meýdanlar we sawannalar, tokaýlaryň kiçi ýerleri bilen örtülendir. Bu
ýerde köpçülikleýin antilopa sürüleri, keýikleriň, syrtlanpisint itleriň, şireleriň,
ýolbarslaryň we göçüp gezýän guşlaryň köp sanlysy ýaşaýar.
Ondan öň Soiti Noguti Saharanyň ajaýyplygy mundan kem bolmadyk
suratyny çap etdi.