Alada ýa-da aladalanma duýgulary ýürek kesellerinden duýduryş berip biler.
“Express” neşiri bu barada Angliýanyň Milli saglyk gullugynyň maglumatlaryna
salgylanyp ýazýar.
Hünärmenleriň pikiriçe, köplenç bu alamatlary howsala hüjümleri bilen
bulaşdyrýarlar. Sebäbi bu ýagdaýyň alamatlarynyň köpüsi ýürek keselleriniň
alamatlaryna meňzeýär.
Bu howsala hüjümleriniň köpüsi 5-20 minut dowam edýär, ýöne käbir
hassalar bir sagada çenli başdan geçirip bilerler. Aljyraňňy hüjümiň fiziki
duýgulary ýüregiň urmagyny ýa-da ýokarlanmagyny, titremegi, gowşaklygy we
baş aýlanmagy öz içine alýar. Oňa duçar bolan adamlar gaty yssy ýa-da sowuk
duýup bilerler we titräp bilerler, döşünde ýa-da garnynda ýürek bulanma we agyry
duýup bilerler. Käbirleri akyllaryny ýitirip, öz bedenlerine erk edip
bilmeýändiklerini duýup bilerler.
«Ýürek keseliniň alamaty bolup biljek şular ýaly alamatlar gaýragoýulmasyz
lukmançylyk kömegini talap edýär» diýip lukmanlar duýduryş berýär.