Indi respublikanyň çägine girmek isleýänler elektron görnüşli formany
doldurmaly bolarlar.
Respublikanyň Saglygy goraýyş ministrligi, Türkiýä uçuşlaryň hemmesinde
koronawirusa gözegçilik etmek üçin kagyz anketasyny doldurmak baradaky
talaplary ýatyrýar.
Täze düzgünlere laýyklykda, gelýän ýolagçylar (türk raýatlaryny hem goşmak
bilen) syýahatdan 72 sagat öň Saglyk ministrliginiň web sahypasynda blankany
doldurmaly, bu çap islendik elektron enjamyna göçürilmeli. Mundan başga-da,
uçuş wagtynda howa menzilindäki awiakompaniýanyň işgärine anketany
görkezmeli.
Şeýle hem, türk bölüminiň web sahypasynda hasaba alnanda ulgamyň işleýän
jübi telefonyny görkezmegini talap etjekdigi aýdyňlaşdyryldy. Bu maksatnama,
syýahatçylara ýurduň içinde aýlanmak, myhmanhanalary barlamak we dürli
obýektlere we çärelere baryp görmek üçin zerur bolan özboluşly HES-kod berer.