Çempionlar ligasynda birinji çärýek finalçylar kesgitlenildi. Serjio
Oliweýranyň iki pökgüsi «Portunyň» indiki tapgyra çykmagyna mümkinçilik
döretdi. «Ýuwentusdan» 2-1 hasabynda üstün çykandan soň, portugaliýalylary
yzyna gaýtmakda öňe saýlady. Soň bolsa, Federiko Çiesanyň iki takyk urgusyndan
soň hasaby deňledi. 54-nji minutdan köplükde oýnan turinliler 3:2 hasabynda ýeňiş
gazandy, emma bu ýeterlik bolmady.
Beýleki oýnuň gahrymany Dortmund «Borussiýadan» Erling Holland boldy.
Ispaniýanyň “Sewilýa” topary bilen öýde oýnalan oýnuň birinji ýarymynda hasaby
açdy we arakesmeden soň jerime urgusy bilen ýeňdi.
Şeýlelikde, ýaryşyň 14 oýnunda 20 ýaşly hüjümçi 20 pökgi geçirdi.