Aýylar maşgalasy Kaliforniýanyň Kings Biç  şäherindäki ýaşaýyş jaýyna
girip, ol jaýy düýpli abatlamaly ýagdaýa getirdiler.
Welaýat polisiýasynyň beren habaryna görä, aýylar gaz turbasyny ýyrtyp,
ýerzemine girdiler we gaz geçirjisine zeper ýetirdiler .
Bagtymyza, kottejiň eýeleri öýde ýokdy. Bu wakany gazyň ysyny alan goňşy
polisiýa habar berdi. Wakanyň bolan ýerine gelen ofiserler çagyryşsyz gelen
myhmanlary görüp, aýylaryň maşgalasyny tokaý alyp gitjek hünärmenleri ýüz
tutdular.
Ýaşaýyş jaýlarynyň ýabany haýwanlary özüne çekmeginiň sebäbi doly hapa
gaply gutularydyr. Gapysy gulplanmadyk ýerzemini ýa-da garažy tapyp köplenç
iýmit gözläp öýe girýärler.