Norwegiýanyň “Rainforest Foundation” daşky gurşaw guramasynyň
hünärmenler topary gözleg geçirip, 2002-nji ýyldan 2019-njy ýyla çenli dünýäde
600 müň inedördül kilometre golaý jeňňeliň ýitenligini habar berdi we munuň
Fransiýanyň territoriýasy bilen deňeşdirip boljakdygyny aýtdylar.
Hasabatda aýdylmagyna görä 14,5 million inedördül kilometr jeňňeliň 34%
ýitirim boldy, 30% töweregi ýitrim bolmak howpy astynda , 36% bolsa abat ýagny
bitewi ýagdaýda saklanyar.
Hünärmenler bu meselede Aziýanyň iň köp ejir çekendigini, tokaýlaryň diňe
7% -iniň asyl görnüşinde galandygyny bellediler.
Adalaryň iň gowy ýagdaýy bolsa Amazonda ýereşýär.Ol ýerde Ýer ýüzündäki
jeňňellikleriň iň köp bölegi ýerleşýär – 72%.