Her birimiz, mysal üçin, stoluň üstünde goýsak ýa-da awtoulagda ýatdan
çykaran bolsak, sowuk kofe içmeli bolup görendiris. Ýöne islendik içginiň, şol
sanda kofeniň içinde dürli mikroorganizmleriň döremek howpy ýokarydyr.
Gara kofe bir-iki sagadyň dowamynda hiç zat bolmaz. Ýöne süýt ýa-da krem
​​goşsaňyz, kofeni mümkin boldugyça çalt içmäge synanyşmalysyňyz – diýip,
dietolog, gastroenterolog, aşpez blogçysy Nuria Dianowa maslahat berýär.
"Çyglylyk bakteriýalaryň we mikroorganizmleriň ösmegi üçin iň amatly
gurşawdyr. Kofe süýt goşsaňyz, onda mikroorganizmleriň ösmek howpy birnäçe
esse ýokarlanýar. Şonuň üçin näça çalt içilse, şonça-da gowy bolar. Süýt
goşulmadyk we gereginden artyk gaýnadylan diňe kofeniň özü sowadyjyda
saklanmalydyr»-diýip Nuria Sputnik radiosyna beren gürrüňdeşliginde aýtdy.
Kofeniň tagamynyň wagtyň geçmegi bilen üýtgeýändigini, ajylygyň we ysyň
ýitýändigini ýatdan çykarmaly däldir.