Ähli maskalar dem alşymyz sebäpli çyglanýar. ABŞ-nyň Milli standartlar we
tehnologiýa institutynyň (NIST) gözlegçileri munuň gorag aýratynlyklaryna zyýan
ýetirip biljekdigini öwrendiler. Dokuz dürli pagta we alty görnüşli sintetiki süýüm,
poliester ýaly 55 we 99% çyglykda synag etdiler. Iň soňky san takmynan adam
dem alşynyň çyglylyk derejesine gabat gelýär.
Synaglaryň görkezişi ýaly, sintetik matalar çygly bolansoň, gorag
aýratynlyklaryny gowy ýa-da erbet tarapdan üýtgetmedi. Emma çyglylygy
siňdirýän pagta maskalary gury maskadan has täsirli boldy. Ownuk bölejikleri
saklamak ukyby takmynan 33% ýokarlandy.
ACS amaly Nano materiallarynda neşir edilen gözlegiň netijesine görä,
pagtanyň iň täsirli görnüşi flanel boldy .