Wirusyň ähli organlardaky damar endoteline täsir etmegi bilen düşündirilýär.
Öýken dokumasyndaky ýaly lezýonlar hemme ýerde – böwreklerde, bagyrda,
deride ejir çekilýär.
Hassanyň keselhanadan çykmazdan ozal koronawirusdan dynmaýandygyny
aýtdy. Käbir adamlarda alty-sekiz aýlap kesel dowam edip biler. Çylşyrymly
ýagdaýlar bilen ýiti faza, keselhanadan çykandan hem soň dört hepde dowam edip
biler. Mundan başga-da, dört-on iki hepdäniň dowamynda aşa ýiti fazasy ýüze
çykýar. Pulmonologyň pikiriçe, bu wagtyň dowamynda alamatlar yza gaýdýar ýa-
da öňe gidýär.
Koronawirusyň ilkinji alamatlary ýüze çykandan üç aý soň, "arassa post-
kowid" diýilýän zat başlaýar. Pulmonologyň bellemegine görä, bu döwür aşgazan-
içege ulgamynyň alamatlary, newrologiki we postresuskitasiýa alamatlary bilen
bilelikde ulgamlaýyn waskulite meňzeş alamatlar bilen häsiýetlendirilýär.