Müňlerçe adam 28-nji fewralda, ýekşenbe güni Grinwiç wagty bilen 21:54-de
asmanda ýagty şöhle görendigini habar berdi. Iň esasy zat, alawy diňe bir adamlar
däl, eýsem Iňlis Fireball Alliance tarapyndan dolandyrylýan köp sanly ýörite
kamera hem gördi. Kamera ýazgylary galyndylaryň düşen ýerlerini kesgitlemäge
mümkinçilik berdi.
Meteoritiň bir bölegi Winçkombe şäheriniň ýaşaýjysynyň öýüniň öňündäki
çala düşdi.
Bu tapyndylaryň Iňlis ylymlary üçin näderejede möhümdigini çaklamak kyn.
Angliýada meteorit iň soňky gezek 30 ýyl ozal tapyldy. 1991-nji ýylda, Gündogar
Angliýanyň Piterboro şäheriniň golaýyndaky Glutton obasyndan Artur Pettifor öz
bagynda soganlaryny otaýarka, gazonyna 10 santimetrlik daş düşdi, soň bolsa
Glutton Meteorit diýlip atlandyryldy.
Alymlar tapylan bölekleri folga salyp, el degmezligini maslahat berýärler, has
gowusy şol ýerde surata düşürip GPS koordinatlaryny ibermekdir. Iň esasy zat, hiç
bir ýagdaýda meteoritiň gapdalynda magnit goýulmaly däldir, bu alymlara 4,5
milliard ýyl ozal Gün ulgamynda bolup geçen zatlar hakda has köp zat öwrenmäge
kömek etjek möhüm maglumatlary ýok edip biler.