Afrika yklymynyň "iň düşnüksiz haýwany" soňky 100 ýylda ilkinji gezek
surata düşdi.
Keniýada adaty bolmadyk reňk sebäpli pantere meňzeýän seýrek gara
gaplaňy gördüler. Daily Mail habarlar gullugynyň suratlary 2019-njy ýylda
Keniýanyň Laikipia etrabynda düşürildi, ýöne Iňlis suratçysy Will Burrard-Lukas
Afrikadaky bu "iň düşnüksiz" haýwan baradaky surat kitaby çykarylmaga
taýynlanýarka, olary diňe şu wagt neşir etdi. Suratlar derrew sosial mediada
ýaýrady.
Burrard-Lukasyň pikiriçe, täsin haýwany yzarlamak we surata düşürmek üçin
oňa 6 aýdan gowrak wagt gerek boldy. Gözlegçileriň pikiriçe, soňky ýüz ýylda
Afrikada gara gaplaň hiç haçan surata düşmedi.
Suratlaryň hemmesinde gaplaň gijelerine gezýär. Bu gaplaň öz
garyndaşlaryndan tapawutlylykda gijeki durmuşda ýaşaýar, sebäbi gijeki durmuş
oňa gizlenmäge gowy kömek edýär, diýip suraty gürrüň berýär.