Horwatiýanyň merkezinde geň we howply hadysa ýüze çykdy. Oba
ýerlerindäki obalaryň töwereginde bir topar çukur emele geldi. Olaryň ýüze
çykmagy soňky ýer titremeler bilen baglanyşykly. Alymlar eýýäm ýüzden gowrak
sanap geçen deşikleriň köpdügine geň galýarlar.
Borowewiçi obasynyň ýaşaýjysy Radoýka Widowiç:
Hunlar hek daşyna baý ýerlerde köp duş gelýär, ýöne olaryň ýaýramagy geň
galdyryjy, sebäbi bu proses adatça onlarça ýyl ýa-da asyrlar dowam edýär.
Jaýlarynyň aşagynda emele gelen çukurlar adamlary ewakuasiýa etmäge mejbur
edýär, käbirleri ekin meýdanlaryny emele,daýhanlaryň ýer ekmeginiň öňüni alýar.
Horwatiýa geologiýa gözleginiň gidrogeology Josip Terziç:
"Suwasty morfologiýany kartalaşdyrmak üçin bu iň uly, iň giň krateriň bir
bölegini gözden geçireris. Bilşime görä, suwuň takmynan 12 metr çuňlugy we
umumy çuňlugy takmynan 15 metr."