Çigit derini gowulaşdyrýarlar, ýöne onuň kaloriýasy ýokary bolýar.
Guradylan günebakar çigitlerini kabul etmek saglygyňyza peýdaly bolup
biler, sebäbi onuň düzüminde beden öýjüklerini garramakdan goraýan E witamini
bar. Şeýle-de bolsa, köp mukdarda çigit iýmek adama zyýan berip biler. Sputnik
radiosynyň habaryna görä, iýmitleniş lukmany Tamara Pruntsewa bu barada
aýdypdyr.
Pruntsewa E witaminiň derini, saçlary we dyrnaklary gowulaşdyrýandygyny
düşündirdi. Mundan başga-da, çigitler mis dokumasy üçin peýdaly bolup biler.
Şol bir wagtyň özünde çigitleriň kaloriýasynyň gaty ýokarydygyny ýatdan
çykarmaň. 100 gram çig çigitde 600 kaloriýa, gowrulanda bolsa 700 bolýar. Şol
sebäpli aşa semiz adamlar çigidi üns bilen we az mukdarda iýmeli diýip Pruntsewa
düşündirdi.