Bu barada Awstraliýanyň Milli uniwersitetiniň geologlarynyň, Journal of Geophysical Research žurnalynda çap edilen makalasynda aýdylýar.

Şu wagta çenli ýeriň dört gatlakdan ybaratdygyna ynanýardylar: ýer gabygy, mantiýa, daşky we içki ýadro. Iň bolmanda on ýyl bäri geologlar başga bir göze görünmeýän gurluşyň içki özeninde bolup biljekdigine şübhelenýärler, ýöne yzlaryny tapmak gaty kyn.

Awstraliýaly geologlar ýeriň içindäki seýsmiki tolkunlaryň syýahat wagty baradaky maglumatlary ulandylar. Soňra ýadronyň merkezindäki yrgyldylary kesgitläp bilýän kompýuter gözleg algoritmlerini döretdiler. Alymlar planetanyň merkezinden takmynan 650 km uzalyp gidýän täze “araçäk çyzygyny” görkezip, içki ýadrodaky demiriň gurluşynyň üýtgemegine göz ýetirdiler.

“Bu gaty tolgundyryjy we okuw kitaplaryny täzeden ýazmalydygymyzy aňladyp biler!” – gözlegiň esasy ýazyjysy Joanne Stiwenson aýtdy.