Olar agyr duýgulary başdan geçirýärler.

Osminoglar üç otaglyk akwariýumda ýerleşdirildi. Bir otagda olara agyr sanjym berildi, şondan soň haýwanlar bu bölümden gaça durup başladylar. Başga bir öýjükde osminog agyry kesiji serişdeleri kabul etdi we bu bölüm osminoglaryň “halanýanlary” boldy. Ýönekeý sanjym suwy,yzyndan analgetik serişdeleri sanjym edilen osminoglar üç otagda biperwaý garadylar.

Ilki agyryny soň rahatlamany başdan geçiren osminoglar, oňurgasyzlaryň hem oňurgaly haýwanlar, şol sanda adamlar ýaly ejir çekmäge ukyplydygyny görkezýär.

Şeýle hem gözlegçiler osminoglaryň bedeniniň dürli ýerlerinde dürli agyry güýçlüligini tapawutlandyryp biljekdigini anykladylar. Neýro-ylmy işgärleriň işi iScience-de çap edildi .