Suw joşmagy Wenesiýada ýygy-ýygydan ýüze çykýar , ýöne şu ýyl
Italiýanyň meşhur şäherinde pes tolkunlar sebäpli ters hadysa ýüze
çykdy: Wenesiýada kanallarynyň köpüsi suwsuz galdy.
Netijede, şäherde syýahatçylary alyp barýan köp sanly gondolalar
(kiçi gaýyklar) kenarda galýar. Ýeke-täk ulag serişdesi Gämiler we
gaýyklar bolan ýerli ilat üçin myhmanlary Wenesiýa aýlamak has kyn
bolar.
Wenesiýaly gondolýerleriň köpüsi wagtlaýyn işsiz galdy.
Grand kanalda – Wenesiýa lagun adalarynyň arasyndaky iň uly
kanal – henizem ol ýerde suw bar. Emma onuň derejesi ep-esli pese
gaçdy.
Grand kanal Wenesiýanyň esasy gözel ýerlerinden biridir.
Pes rekord sebäpli Wenesiýadaky suw derejesi şu ýyl 48 santimetr
azaldy.
Koronawirus pandemiýasy sebäpli Wenesiýanyň köçeleri henizem
boş diýen ýaly, emma şäherde syýahatçylar bar.