Şokolad adamyň ýürek-damar ulgamyna peýdaly täsir edip biler.
Bu netijäni Baýlor lukmançylyk kollejiniň (ABŞ) alymlary,
gözlegleriň netijelerini Preventive Cardiology we European Journal
gazetinde çap edip aýtdylar.
Gözlegçiler 300 müň hassanyň ýagdaýyny öwrendiler we şokolad
iýmek bilen olarda koronar keselleri tapmagyň arasynda baglanyşyk
tapdylar.
Netijede, hepdede azyndan bir gezek şokolad iýýän adamlar bu
süýjüligi äsgermezlik edýänlerden sekiz göterim az koronar ýürek
keselinden ejir çekýärler.
Alymlar şokoladyň düzüminde stearik kislotanyň, flawonoidleriň
we polifenollaryň bolmagy sebäpli bedene peýdaly täsir edýändigine
ynanýarlar. Bu maddalar ýüregi güýçlendirýär we "gowy" holesteriniň
derejesini ýokarlandyrýar.
Şol bir wagtyň özünde, lukmanlar diňe ortaça şokolad iýmegiň
peýdaly bolup biljekdigini duýdurdylar. Iýmitdäki artykmaçlygy
semizligiň we 2-nji görnüşli süýji keseliniň döremegine sebäp bolup
biler.